Viewing posts from: March 2019

Fastighets AB Stenvalvet rekryterar en ny regionchef

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde om ca 12 miljarder. Enbart under 2018 gjordes transaktioner för ca 3 miljarder. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation förstärker vi organisationen genom att rekrytera Christer Saletti som ny Regionchef Nord.

Christer Saletti ny Regionchef Nord

Region Nord förvaltar Stenvalvets stora fastighetsbestånd i Storstockholm, Norrtälje, Uppsala, Västerås, Strängnäs, Eskilstuna, Örebro, Umeå, Visby och ett spritt bestånd i Dalarna.  Denna region har under det senaste året fått fler fastigheter att förvalta till följd av Stenvalvets fortsatt snabba förvärvstakt. Det senaste förvärvet i regionnord tillförde 50 000 kvm uthyrbar area i Örebro, som tillträddes per den första februari i år. I samband med detta öppnades även ett förvaltningskontor i Örebro. 

“Den nordliga delen av vår fastighetportfölj omfattar ett stort utspritt bestånd av fastigheter och för att förvalta dessa finns sju medarbetare stationerade på fyra olika förvaltningskontor. Jag är mycket glad över att vi har kunnat rekrytera en person som Christer, med alla de kvalifikationerna och erfarenheterna han har, för att leda region nords fortsatta arbete. Han kommer att kunna att kunna ta sig an rollen som regionchef på ett utmärkt sätt och kan fortsätta bygga upp regionen tillsammans med sina kvalificerade medarbetare. Christer kommer att vara placerad vid Stenvalvets Eskilstunakontor och befinner sig då mitt i sin region. Detta innebär att han kommer att vara nära sina hyresgäster och fastigheter, vilket prioriteras högt på Stenvalvet. Vi ser fram emot att få honom på plats i Eskilstuna”, säger Mattias Tegefjord, Förvaltningschef på Stenvalvet.

Christer kommer närmast från Fastighets AB L E Lundberg där han arbetat sedan 2004, varav nio år i olika chefsroller, nu senast som marknadsområdeschef för kontor i Norrköping.

Kallelse till årsstämma i Fastighets AB Stenvalvet (publ) 2019

Samtliga aktieägare i Fastighets AB Stenvalvet (publ), org. nr 556803-3111, kallas härmed till årsstämma.

Datum: Tisdag den 9 april 2019

Tid: Kl. 10.00

Plats: Miss Clara by Nobis, Sveavägen 48, Stockholm

Rätt att delta:  Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta vid bolagsstämman

Anmälan: Sker till Thomas Åsberg på thomas.asberg@stenvalvet.se

På årsstämma kommer följande ärenden behandlas:

 1.  Val av ordförande vid stämman;
 2.  Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3.  Val av en eller två justeringsmän;
 4.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5.  Godkännande av dagordningen;
 6.  Redogörelse av året som gått och framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31;
 7.  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning;
 9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter; och
 12.  Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen;
 13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Valberednings förslag till beslut avseende punkterna 1, 9, 10 och 11 kommer tillgängliggöras på bolagets hemsida (stenvalvet.se) i god tid före årsstämman.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning; Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 174 938 105 kr ska överföras i ny räkning.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer delges bolagets ägare två veckor före årsstämman.