Fastighets AB Stenvalvet förvärvar fastigheter för en halv miljard kronor

Stenvalvet har tecknat avtal om att förvärva samhällsfastigheter för en halv miljard kronor i Jönköping, Storstockholm och Växjö.  

I förvärven ingår drygt 15 000kvm skola, boende för äldre och myndighetskontor i Stenvalvets prioriterade regioner.  

”Förvärven ligger helt i linje med Stenvalvets strategi om att växa i regioner vi redan är etablerade i och fastigheterna passar väl in i det befintliga fastighetsbeståndet,” säger Sara Östmark, vvd och affärsutvecklingschef. 

Stenvalvet erhåller investment grade rating (BBB+) från Nordic Credit Rating

Ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) publicerade idag sin rating av Fastighets AB Stenvalvet. NCR tilldelade Stenvalvet en BBB+ (N-1+) rating med stable outlook. I sin analys understryker NCR Stenvalvets långsiktighet och fastighetsportföljens differentiering och låga riskprofil.  

”Under en lång tid har vi arbetat på ett strukturerat sätt för att förbättra våra förutsättningar för att låta bolaget växa ytterligare”, uppger Magnus Edlund, Stenvalvets vd. ”En investment grade rating är då ett viktigt instrument i vår fortsatta expansion. Jag är mycket nöjd med att ratingsinstitutet tillstyrker vår långsiktighet som fastighetsägare. Det är något som är mycket viktigt för oss.” 

Mario Pagliaro, Stenvalvets CFO, uppger att ratingen är en väsentlig pusselbit i Stenvalvets plan att utvidga sina finansieringskällor. ”För ett år sedan lanserade vi ett certifikatprogram som ett komplement till vår befintliga finansiering. Framöver kommer vi att åstadkomma en bra balans mellan olika finansieringsmöjligheter så att vi kan sprida riskerna kopplade till vår finansieringsverksamhet på ett optimalt sätt.” 

Fastighets AB Stenvalvet med dess dotterbolag äger och förvaltar samhällsfastigheter på flera orter i Sverige och är en naturlig samarbetspartner i till stat, kommun och regioner.  

Läs Nordic Credit Ratings fullständiga rapport här https://nordiccreditrating.com

För frågor eller ytterligare information kontakta: 
Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08 – 508 942 50, asa@stenvalvet.se 

Stenvalvet tecknar nytt tioårigt hyresavtal med Region Gotland

Stenvalvet har tecknat ett 10-årigt hyresavtal om drygt 900 kvm med Region Gotland i fastigheten Infanteristen 3 som ligger i regementsområdet Visborg i Visby. Ny hyresgäst är Region Gotlands Teknikförvaltning. 

Region Gotland och Stenvalvet har i ett samarbete med arkitektfirman Visbyark tagit fram en funktionell lösning för hyresgästen. Det fanns ett önskemål från hyresgästens sida om att verksamheten skulle vara i ett plan vilket kunde erbjudas. Lokalen som tidigare har varit en del av regementets logement består idag av råytor vilket möjliggjort för hyresgästen att vara med och påverka utformningen av lokalen.  

”Region Gotland är en av Stenvalvets befintliga hyresgäster som var i behov av större lokaler. Vi kunde erbjuda en bra lösning för dem och kunde tillgodose alla deras önskemål och behov, vi är glada över att få fortsatt förtroende att vara deras hyresvärd,” säger Peter Högberg, regionchef i Region Syd. 

Teknikavdelningen på Region Gotland kommer att flytta in i sina nya lokaler i november. 

Infanteristen 3, Visby

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08 – 508 942 50, asa@stenvalvet.se

Fastighets AB Stenvalvet växer och tillsätter nya roller

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde om ca 12 miljarder. Enbart under 2018 gjordes transaktioner för ca 3 miljarder. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation förstärker vi organisationen med medarbetare till fyra nya roller och rekryteringarna är ett led i företagets fortsatta fokus på utveckling och förvärv av samhällsfastigheter. 

Stenvalvet utvecklar kontinuerligt det befintliga fastighetsbeståndet. För att kunna lägga ännu större kraft inom projekt har Anders Lööv och Stefan Fontaeus rekryterats som projektansvariga. Stefan och Anders har båda mångårig erfarenhet av att leda och genomföra stora byggprojekt. Stefan kommer att ingå i förvaltningsenheten och Anders kommer att ingå i projektutvecklingsenheten. Förvaltningsenheten har även utökats med Jan Persson, som har anställts som fastighetsförvaltare till det nyöppnade kontoret i Örebro. Även affärsutvecklingsenheten förstärks genom rekryteringen av Charlotte Högberg som affärsutvecklare.  

”Vår enhet arbetar primärt med nyproduktion och större ombyggnadsprojekt och för att kunna vara ännu effektivare så har vi rekryterat Anders. Han kommer med sin mångåriga erfarenhet inom bland annat skolfastigheter att bli ett bra tillskott till vår enhet,” säger Eva Kriegelstein projektutvecklingschef på Stenvalvet. 

”Förvaltningsenheten har många pågående projekt i den befintliga fastighetsportföljen. Vi nytecknar och omförhandlar löpande stora hyresavtal och i samband med detta behöver ofta lokaler verksamhetsanpassas. Stefan kommer att driva sådana större ombyggnadsprojekt i nära samarbete med förvaltarna. Det känns roligt att vi lyckats knyta till oss Stefan med sin långa projekterfarenhet,” säger Mattias Tegefjord förvaltningschef på Stenvalvet. Stefan kommer närmast från en roll som projekteringsledare på Skanska och får i sin roll på Stenvalvet även en plats i ledningsgruppen för förvaltningsenheten. 

Jan Persson har rekryterats som förvaltare till Örebrokontoret som etablerades i februari. Han kommer att förvalta fastigheterna i Mellringestaden och i Vintrosa. 

”Jan Persson har stor kunskap inom fastighetsdrift och installationsteknik och har goda förutsättningar för att axla rollen som förvaltare och starta upp vår verksamhet i Örebro. Vi ser fram emot att han kommer på plats i augusti.” fortsätter Mattias. 

Charlotte Högberg, som närmast kommer från en tjänst som affärsutvecklare av boenden för äldre på Besqab, är rekryterad som affärsutvecklingsenhetens nya affärsutvecklare.  

”För att kunna möta Stenvalvets fortsatta tillväxt har vi förstärkt affärsutvecklingsenheten med Charlotte. Hennes breda och mångåriga erfarenhet inom fastighetssektorn med fokus på fastighetstransaktioner är ett bra tillskott till bolaget.  Vi ser fram emot att få Charlotte på plats i Stockholm,” säger Sara Östmark, vVD och affärsutvecklingschef på Stenvalvet.  

Ny ordförande och fyra nya ledamöter till Fastighets AB Stenvalvets styrelse

Vid årsstämman i Fastighets AB Stenvalvet valdes ny styrelseordförande samt fyra nya styrelseledamöter. Inför bolagets fortsatta expansion och utveckling valdes Ingalill Berglund, Marie Giertz, Ann Grevelius och Hans Rydstad in som nya styrelseledamöter.

Dag Klackenberg valdes till ny styrelseordförande. Han har varit styrelseledamot i Stenvalvets styrelse sedan 8 januari 2019 och han efterträder Christina Rogestam som varit ledamot i styrelsen sedan bildandet i april 2010 och ordförande sedan 8 januari 2019.

Dag Klackenberg är född 1948 och är civilekonom och jurist. Han har bland annat varit vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, styrelseordförande för Atrium Ljungberg och Vattenfall, diplomat och riksdagsledamot för Moderaterna.

Ingalill Berglund är född 1964 och har över 25 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Ingalill har tidigare varit vd på Atrium Ljungberg och innehaft ledande befattningar på Skolfastigheter i Stockholm. Idag har Ingalill bland annat styrelseuppdrag i Axfast AB, Veidekke ASA, Kungsleden AB samt Stiftelsen Danviks Hospital.

Marie Giertz är född 1968, innehar tjänsten som vvd och Kapitalförvaltningschef på Kåpan Pensioner och har en bakgrund från Svensk Exportkredit, Länsförsäkringar och Handelsbanken.

Ann Grevelius är född 1966 och är ledamot av Stiftelsen för Strategisk Forsknings kapitalförvaltningskommitté. Hon har en gedigen bakgrund inom bank och finans och är ledamot i ett flertal styrelser och i Nasdaqs Bolagskommitté.

Hans Rydstad, född 1952 är Ph.d. med uppdrag åt Carnegie Bank. Han har bred finansiell erfarenhet och är styrelseledamot i Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Utöver dessa ledamöter kvarstår Thomas Holm, född 1980 i styrelsen. Thomas innehar idag tjänsten som vvd på Svenska Handelsfastigheter.

 ”Den nya styrelsen har en tydlig ambition att fortsatt låta Stenvalvet växa genom förvärv och förädling av den befintliga fastighetsportföljen. Nu har vi en väl sammansatt styrelse för det uppdraget, med ledamöter som har mångårig fastighets- och finanserfarenhet,” säger Dag Klackenberg, styrelseordförande i Stenvalvet.

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt hyresavtal med Försäkringskassan i Kalmar

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt 6-årigt hyresavtal med Försäkringskassan i fastigheten Valfisken 2 i Kalmar. 

På en yta av drygt 5 000 kvm ska ett moderniserat och mer flexibelt storkontor skapas för ungefär 350 medarbetare. 2014 flyttade Försäkringskassan in i fastigheten Valfisken i Kalmar och nu har Stenvalvet och Försäkringskassan kommit överens om att anpassa lokalerna till Försäkringskassans förändrade behov. Lokalerna kommer att göras om till ett aktivitetsbaserat kontor och arbetet påbörjas under våren och beräknad inflyttning är i december. 

Stenvalvets förvaltningschef Mattias Tegefjord önskar Försäkringskassan välkomna till ytterligare sex år i fastigheten. ”Att Försäkringskassan ger Stenvalvet nytt förtroende känns jätteroligt. Det gläder mig att vi nu gemensamt ska tillskapa en ny, modern och långsiktig kontorslösning i Kalmar som är anpassad efter Försäkringskassans behov,” säger Mattias Tegefjord Förvaltningschef på Stenvalvet. 

Fastighets AB Stenvalvet rekryterar en ny regionchef

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde om ca 12 miljarder. Enbart under 2018 gjordes transaktioner för ca 3 miljarder. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation förstärker vi organisationen genom att rekrytera Christer Saletti som ny Regionchef Nord.

Christer Saletti ny Regionchef Nord

Region Nord förvaltar Stenvalvets stora fastighetsbestånd i Storstockholm, Norrtälje, Uppsala, Västerås, Strängnäs, Eskilstuna, Örebro, Umeå, Visby och ett spritt bestånd i Dalarna.  Denna region har under det senaste året fått fler fastigheter att förvalta till följd av Stenvalvets fortsatt snabba förvärvstakt. Det senaste förvärvet i regionnord tillförde 50 000 kvm uthyrbar area i Örebro, som tillträddes per den första februari i år. I samband med detta öppnades även ett förvaltningskontor i Örebro. 

“Den nordliga delen av vår fastighetportfölj omfattar ett stort utspritt bestånd av fastigheter och för att förvalta dessa finns sju medarbetare stationerade på fyra olika förvaltningskontor. Jag är mycket glad över att vi har kunnat rekrytera en person som Christer, med alla de kvalifikationerna och erfarenheterna han har, för att leda region nords fortsatta arbete. Han kommer att kunna att kunna ta sig an rollen som regionchef på ett utmärkt sätt och kan fortsätta bygga upp regionen tillsammans med sina kvalificerade medarbetare. Christer kommer att vara placerad vid Stenvalvets Eskilstunakontor och befinner sig då mitt i sin region. Detta innebär att han kommer att vara nära sina hyresgäster och fastigheter, vilket prioriteras högt på Stenvalvet. Vi ser fram emot att få honom på plats i Eskilstuna”, säger Mattias Tegefjord, Förvaltningschef på Stenvalvet.

Christer kommer närmast från Fastighets AB L E Lundberg där han arbetat sedan 2004, varav nio år i olika chefsroller, nu senast som marknadsområdeschef för kontor i Norrköping.

Kallelse till årsstämma i Fastighets AB Stenvalvet (publ) 2019

Samtliga aktieägare i Fastighets AB Stenvalvet (publ), org. nr 556803-3111, kallas härmed till årsstämma.

Datum: Tisdag den 9 april 2019

Tid: Kl. 10.00

Plats: Miss Clara by Nobis, Sveavägen 48, Stockholm

Rätt att delta:  Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta vid bolagsstämman

Anmälan: Sker till Thomas Åsberg på thomas.asberg@stenvalvet.se

På årsstämma kommer följande ärenden behandlas:

 1.  Val av ordförande vid stämman;
 2.  Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3.  Val av en eller två justeringsmän;
 4.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5.  Godkännande av dagordningen;
 6.  Redogörelse av året som gått och framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31;
 7.  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning;
 9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter; och
 12.  Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen;
 13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Valberednings förslag till beslut avseende punkterna 1, 9, 10 och 11 kommer tillgängliggöras på bolagets hemsida (stenvalvet.se) i god tid före årsstämman.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning; Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 174 938 105 kr ska överföras i ny räkning.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer delges bolagets ägare två veckor före årsstämman.

Fastighets AB Stenvalvet (publ) hyr ut i Västerås


Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt hyresavtal med Kvinnoläkarna AB i fastigheten Livia 15 i centrala Västerås. 

Sedan Stenvalvet förvärvade fastigheten Livia 15 i Västerås år 2014 har ett antal nyuthyrningar genomförts. Den senaste uthyrningen innebär att ett nytt 8-årigt hyresavtal på 440 kvm har tecknats med Kvinnoläkarna AB. Lokalen som Kvinnoläkarna hyr ligger i markplan och kommer att ha en egen entré. Fastigheten ligger centralt i Västerås och har nära till allmänna kommunikationer vilket passar hyresgästens verksamhet mycket bra.

Kvinnoläkarnas överläkare Lana Joelsson säger: ”De för oss nya lokalerna på Norra Källgatan, med Stenvalvet som hyresvärd, uppfyller alla våra önskemål om ändamålsenliga och välanpassade verksamhetsytor samt övergripande hållbarhet och trygghet. I dessa lokaler kommer vi kunna erbjuda våra patienter en trygg och effektiv kvalitetsvård med kontinuitet och hög integritet.” 

”Att Stenvalvet får möjligheten att teckna ett nytt 8-årigt hyresavtal med Kvinnoläkarna AB är jättespännande. Fastigheten ligger centralt i Västerås vilket var ett av kriterierna när Kvinnoläkarna sökte lokal för sin verksamhet och vi är glada över att kunna hälsa en ny hyresgäst välkommen till vår fastighet,” säger Mattias Tegefjord, förvaltningschef på Stenvalvet. 

Lokalen kommer anpassas till Kvinnoläkarna under våren och verksamheten flyttar in den 1 maj. 

För mer information: 
Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08 – 508 942 50, asa@stenvalvet.se 

Fastighets AB Stenvalvet utökar verksamheten och vi söker därför en erfaren projektledare till vår projektutvecklingsenhet

Vi söker dig som vill arbeta i en prestigelös och målinriktad företagskultur och som söker engagemang och delaktighet. Du jobbar som projektledare idag och vill ha en mer övergripande roll som projektledare i ett fastighetsbolag i tillväxt och med spännande utmaningar inom samhällsfastighetssegmentet.  

Låter det intressant? Då är kanske den här tjänsten rätt för dig! 

Tjänsten 
Som Projektledare inom projektutvecklingsenheten på Stenvalvet har du helhetsansvar för ett antal större projekt, både inom nyproduktion och ombyggnation. Du anlitar externa projektledare och ansvarar för framtagande av beslutsunderlag och kalkyler, upphandling av konsulter och entreprenader och driver projekten från program och projektering till färdigställande samt överlämnande till förvaltning. Du jobbar tätt ihop med bolagets övriga enheter; Affärsutveckling, Förvaltning, Finans/Ekonomi och Kommunikation.  

Dina projekt kommer att finnas på olika håll i landet och tjänsten innebär därför en del resor. Du utgår ifrån Stenvalvets huvudkontor i centrala Stockholm och rapporterar till Projektutvecklingschefen. 

Arbetsuppgifter 

Planera och genomföra Stenvalvets större ny- och ombyggnadsprojekt  

Upphandla konsulter och entreprenörer och se till att rätt bemanning och kompetens anlitas för att klara projekten

Leda och följa upp konsulter och entreprenörer och säkerställa leverans i enlighet med fastställda kvalitets-, miljö-, ekonomi- och tidsramar

Ansvara för samtliga myndighetskontakter inom varje projekt

Vara delaktig i hyresförhandlingar i samband med projekt

Ansvara för att inom projektet upprätthålla goda kontakter med hyresgäster och löpande informera dessa

Ansvara för entreprenad- och myndighetsbesiktningar i samband med projekt.

Delta i projektutvecklingsenhetens utvecklingsarbete, konceptarbete samt mål- och verksamhetsplanering 

Kvalifikationer 

Civil- eller högskoleingenjörsutbildning med inriktning väg och vatten, bygg, arkitektur, projektledning alternativt har du införskaffat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet.  

Minst fem års erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och fastighetsbranschen (ansvarig projektledare, platschef, byggledare, arbetsledare, projektör m.fl.) och dessförinnan flerårig branscherfarenhet. 

God erfarenhet av att leda större ny- och ombyggnadsprojekt 

God erfarenhet av budgetansvar, ekonomisk styrning, prognoser och uppföljning 

God upphandlings- och förhandlingsvana

Goda kunskaper inom entreprenadjuridik 

Goda kunskaper i Office-paketet 

Förhandlingsvana och erfarenhet av upphandlingsprocessen enligt LOU är meriterande 

Erfarenhet av att verka i/i samarbeta med kommunala verksamheter är meriterande 

B-körkort 

Personliga egenskaper 
Våra hyresgäster är mycket viktiga för oss. Du har ett genuint intresse och förståelse för de verksamheter som finns i våra hus och du driver dina projekt effektivt och med stort engagemang. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är administrativ, strukturerad och analytisk med ett brett nätverk och du tycker om samt är van vid att arbeta självständigt. Vidare är du målinriktad, handlingskraftig, drivande och affärsmässig och en mycket god kommunikatör, både i tal och skrift. Du trivs med samarbete och delar gärna med dig av dina kunskaper. 

Du identifierar dig med Stenvalvets värdeord: Kompetens, Omsorg, Långsiktighet och Lyhördhet, vilka genomsyrar vår företagskultur. 

Vi erbjuder 
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i ett framgångsrikt, stabilt, långsiktigt och växande företag där beslutsvägarna är korta och med en nyrenoverad och inspirerande arbetsmiljö. Stenvalvet är idag ett 40-tal medarbetare och organisationen karaktäriseras av hög fastighetskompetens samt en familjär och hjälpsam anda.  

Ansökan 
Om du tycker att tjänsten som Projektledare passar in på dina kvalifikationer och på hur du vill arbeta, hör av dig eller skicka in din ansökan senast den 15 februari till Eva Kriegelstein, eva@stenvalvet.se

Vi hanterar ansökningarna efter hand.