Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt hyresavtal med Försäkringskassan i Kalmar

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt 6-årigt hyresavtal med Försäkringskassan i fastigheten Valfisken 2 i Kalmar. 

På en yta av drygt 5 000 kvm ska ett moderniserat och mer flexibelt storkontor skapas för ungefär 350 medarbetare. 2014 flyttade Försäkringskassan in i fastigheten Valfisken i Kalmar och nu har Stenvalvet och Försäkringskassan kommit överens om att anpassa lokalerna till Försäkringskassans förändrade behov. Lokalerna kommer att göras om till ett aktivitetsbaserat kontor och arbetet påbörjas under våren och beräknad inflyttning är i december. 

Stenvalvets förvaltningschef Mattias Tegefjord önskar Försäkringskassan välkomna till ytterligare sex år i fastigheten. ”Att Försäkringskassan ger Stenvalvet nytt förtroende känns jätteroligt. Det gläder mig att vi nu gemensamt ska tillskapa en ny, modern och långsiktig kontorslösning i Kalmar som är anpassad efter Försäkringskassans behov,” säger Mattias Tegefjord Förvaltningschef på Stenvalvet. 

Fastighets AB Stenvalvet rekryterar en ny regionchef

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde om ca 12 miljarder. Enbart under 2018 gjordes transaktioner för ca 3 miljarder. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation förstärker vi organisationen genom att rekrytera Christer Saletti som ny Regionchef Nord.

Christer Saletti ny Regionchef Nord

Region Nord förvaltar Stenvalvets stora fastighetsbestånd i Storstockholm, Norrtälje, Uppsala, Västerås, Strängnäs, Eskilstuna, Örebro, Umeå, Visby och ett spritt bestånd i Dalarna.  Denna region har under det senaste året fått fler fastigheter att förvalta till följd av Stenvalvets fortsatt snabba förvärvstakt. Det senaste förvärvet i regionnord tillförde 50 000 kvm uthyrbar area i Örebro, som tillträddes per den första februari i år. I samband med detta öppnades även ett förvaltningskontor i Örebro. 

“Den nordliga delen av vår fastighetportfölj omfattar ett stort utspritt bestånd av fastigheter och för att förvalta dessa finns sju medarbetare stationerade på fyra olika förvaltningskontor. Jag är mycket glad över att vi har kunnat rekrytera en person som Christer, med alla de kvalifikationerna och erfarenheterna han har, för att leda region nords fortsatta arbete. Han kommer att kunna att kunna ta sig an rollen som regionchef på ett utmärkt sätt och kan fortsätta bygga upp regionen tillsammans med sina kvalificerade medarbetare. Christer kommer att vara placerad vid Stenvalvets Eskilstunakontor och befinner sig då mitt i sin region. Detta innebär att han kommer att vara nära sina hyresgäster och fastigheter, vilket prioriteras högt på Stenvalvet. Vi ser fram emot att få honom på plats i Eskilstuna”, säger Mattias Tegefjord, Förvaltningschef på Stenvalvet.

Christer kommer närmast från Fastighets AB L E Lundberg där han arbetat sedan 2004, varav nio år i olika chefsroller, nu senast som marknadsområdeschef för kontor i Norrköping.

Kallelse till årsstämma i Fastighets AB Stenvalvet (publ) 2019

Samtliga aktieägare i Fastighets AB Stenvalvet (publ), org. nr 556803-3111, kallas härmed till årsstämma.

Datum: Tisdag den 9 april 2019

Tid: Kl. 10.00

Plats: Miss Clara by Nobis, Sveavägen 48, Stockholm

Rätt att delta:  Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta vid bolagsstämman

Anmälan: Sker till Thomas Åsberg på thomas.asberg@stenvalvet.se

På årsstämma kommer följande ärenden behandlas:

 1.  Val av ordförande vid stämman;
 2.  Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3.  Val av en eller två justeringsmän;
 4.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5.  Godkännande av dagordningen;
 6.  Redogörelse av året som gått och framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31;
 7.  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning;
 9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter; och
 12.  Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen;
 13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Valberednings förslag till beslut avseende punkterna 1, 9, 10 och 11 kommer tillgängliggöras på bolagets hemsida (stenvalvet.se) i god tid före årsstämman.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning; Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 174 938 105 kr ska överföras i ny räkning.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer delges bolagets ägare två veckor före årsstämman.

Fastighets AB Stenvalvet (publ) hyr ut i Västerås


Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt hyresavtal med Kvinnoläkarna AB i fastigheten Livia 15 i centrala Västerås. 

Sedan Stenvalvet förvärvade fastigheten Livia 15 i Västerås år 2014 har ett antal nyuthyrningar genomförts. Den senaste uthyrningen innebär att ett nytt 8-årigt hyresavtal på 440 kvm har tecknats med Kvinnoläkarna AB. Lokalen som Kvinnoläkarna hyr ligger i markplan och kommer att ha en egen entré. Fastigheten ligger centralt i Västerås och har nära till allmänna kommunikationer vilket passar hyresgästens verksamhet mycket bra.

Kvinnoläkarnas överläkare Lana Joelsson säger: ”De för oss nya lokalerna på Norra Källgatan, med Stenvalvet som hyresvärd, uppfyller alla våra önskemål om ändamålsenliga och välanpassade verksamhetsytor samt övergripande hållbarhet och trygghet. I dessa lokaler kommer vi kunna erbjuda våra patienter en trygg och effektiv kvalitetsvård med kontinuitet och hög integritet.” 

”Att Stenvalvet får möjligheten att teckna ett nytt 8-årigt hyresavtal med Kvinnoläkarna AB är jättespännande. Fastigheten ligger centralt i Västerås vilket var ett av kriterierna när Kvinnoläkarna sökte lokal för sin verksamhet och vi är glada över att kunna hälsa en ny hyresgäst välkommen till vår fastighet,” säger Mattias Tegefjord, förvaltningschef på Stenvalvet. 

Lokalen kommer anpassas till Kvinnoläkarna under våren och verksamheten flyttar in den 1 maj. 

För mer information: 
Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08 – 508 942 50, asa@stenvalvet.se 

Fastighets AB Stenvalvet utökar verksamheten och vi söker därför en erfaren projektledare till vår projektutvecklingsenhet

Vi söker dig som vill arbeta i en prestigelös och målinriktad företagskultur och som söker engagemang och delaktighet. Du jobbar som projektledare idag och vill ha en mer övergripande roll som projektledare i ett fastighetsbolag i tillväxt och med spännande utmaningar inom samhällsfastighetssegmentet.  

Låter det intressant? Då är kanske den här tjänsten rätt för dig! 

Tjänsten 
Som Projektledare inom projektutvecklingsenheten på Stenvalvet har du helhetsansvar för ett antal större projekt, både inom nyproduktion och ombyggnation. Du anlitar externa projektledare och ansvarar för framtagande av beslutsunderlag och kalkyler, upphandling av konsulter och entreprenader och driver projekten från program och projektering till färdigställande samt överlämnande till förvaltning. Du jobbar tätt ihop med bolagets övriga enheter; Affärsutveckling, Förvaltning, Finans/Ekonomi och Kommunikation.  

Dina projekt kommer att finnas på olika håll i landet och tjänsten innebär därför en del resor. Du utgår ifrån Stenvalvets huvudkontor i centrala Stockholm och rapporterar till Projektutvecklingschefen. 

Arbetsuppgifter 

Planera och genomföra Stenvalvets större ny- och ombyggnadsprojekt  

Upphandla konsulter och entreprenörer och se till att rätt bemanning och kompetens anlitas för att klara projekten

Leda och följa upp konsulter och entreprenörer och säkerställa leverans i enlighet med fastställda kvalitets-, miljö-, ekonomi- och tidsramar

Ansvara för samtliga myndighetskontakter inom varje projekt

Vara delaktig i hyresförhandlingar i samband med projekt

Ansvara för att inom projektet upprätthålla goda kontakter med hyresgäster och löpande informera dessa

Ansvara för entreprenad- och myndighetsbesiktningar i samband med projekt.

Delta i projektutvecklingsenhetens utvecklingsarbete, konceptarbete samt mål- och verksamhetsplanering 

Kvalifikationer 

Civil- eller högskoleingenjörsutbildning med inriktning väg och vatten, bygg, arkitektur, projektledning alternativt har du införskaffat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet.  

Minst fem års erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och fastighetsbranschen (ansvarig projektledare, platschef, byggledare, arbetsledare, projektör m.fl.) och dessförinnan flerårig branscherfarenhet. 

God erfarenhet av att leda större ny- och ombyggnadsprojekt 

God erfarenhet av budgetansvar, ekonomisk styrning, prognoser och uppföljning 

God upphandlings- och förhandlingsvana

Goda kunskaper inom entreprenadjuridik 

Goda kunskaper i Office-paketet 

Förhandlingsvana och erfarenhet av upphandlingsprocessen enligt LOU är meriterande 

Erfarenhet av att verka i/i samarbeta med kommunala verksamheter är meriterande 

B-körkort 

Personliga egenskaper 
Våra hyresgäster är mycket viktiga för oss. Du har ett genuint intresse och förståelse för de verksamheter som finns i våra hus och du driver dina projekt effektivt och med stort engagemang. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är administrativ, strukturerad och analytisk med ett brett nätverk och du tycker om samt är van vid att arbeta självständigt. Vidare är du målinriktad, handlingskraftig, drivande och affärsmässig och en mycket god kommunikatör, både i tal och skrift. Du trivs med samarbete och delar gärna med dig av dina kunskaper. 

Du identifierar dig med Stenvalvets värdeord: Kompetens, Omsorg, Långsiktighet och Lyhördhet, vilka genomsyrar vår företagskultur. 

Vi erbjuder 
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i ett framgångsrikt, stabilt, långsiktigt och växande företag där beslutsvägarna är korta och med en nyrenoverad och inspirerande arbetsmiljö. Stenvalvet är idag ett 40-tal medarbetare och organisationen karaktäriseras av hög fastighetskompetens samt en familjär och hjälpsam anda.  

Ansökan 
Om du tycker att tjänsten som Projektledare passar in på dina kvalifikationer och på hur du vill arbeta, hör av dig eller skicka in din ansökan senast den 15 februari till Eva Kriegelstein, eva@stenvalvet.se

Vi hanterar ansökningarna efter hand.

Fastighets AB Stenvalvet förstärker inom Affärsutveckling och Förvaltning


Fastighets AB Stenvalvet (publ) utvecklar och förstärker sin organisation genom att rekrytera Ulrika Lindh som analytiker till huvudkontoret i Stockholm och Steve Kou som biträdande förvaltare till Jönköpingskontoret.  

Stenvalvet har rekryterat Steve Kou som biträdande förvaltare i Jönköping. Steve har nyligen utbildat sig till fastighetsförvaltare och får nu chansen att börja jobba med förvaltningsfrågor. Denna rekrytering är ett led i Stenvalvets ökade fokus på hållbarhetsfrågor då Hans Drevsson, förvaltare i Jönköping, behöver avlastning för att kunna frigöra tid till att arbeta deltid i rollen som hållbarhetssamordnare.  

”Stenvalvets växande fastighetsbestånd ger oss ett större förvaltningsuppdrag. Det ger oss även möjligheten att erbjuda våra medarbetare personlig utveckling och att få pröva nya roller. Steve kommer att kunna avlasta Hans på ett bra sätt så att Hans kan fokusera mer på hållbarhetsfrågor och vi ser fram emot att få Steve på plats i Jönköping,” säger Mattias Tegefjord, Förvaltningschef på Stenvalvet.  

I sin roll som analytiker kommer Ulrika att förstärka Affärsutvecklingsenheten där hon kommer att arbeta med analys och värdering. Ulrika har en civilingenjörsexamen från KTH och kommer närmast från Veidekke Bostad där hon arbetat som brf-analytiker.  

”Stenvalvets allt större fastighetsportfölj ger oss fler möjligheter att utveckla vårt eget bestånd och etablering på nya orter via förvärv eller projekt. Ulrikas profil är det vi har sökt efter och vi är glada över att kunna hälsa henne välkommen till Stenvalvet,” säger Sara Östmark, vVD och Affärsutvecklingschef.

Ulrika och Steve börjar på Stenvalvet i januari. 

Fastighets AB Stenvalvet rekryterar Hållbarhetschef

Pia Orthén, Hållbarhetschef Stenvalvet


Fastighets AB Stenvalvet (publ) förstärker sin organisation genom att rekrytera Pia Orthén som Hållbarhetschef. 

Stenvalvets verksamhet bygger på en värdegrund baserat på långsiktighet, omsorgfullhet och lyhördhet. Långsiktigheten är vårt tydligaste uttryck för vårt hållbarhetsarbete och centralt för alla beslut inom vår verksamhet. Stenvalvet har nu rekryterat Pia Orthén som hållbarhetschef med ansvar för frågor inom miljö, samhällsansvar, affärsetik, mångfald, hälsa och säkerhet. Pia är en välkommen förstärkning i Stenvalvets organisation och kommer att bidra till att lyfta fokus på hållbarhetsfrågan från en förvaltningsnivå till att vara en företagsövergripande fråga. 

 ”Stenvalvet har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan företaget bildades, men frågorna är av så stor vikt att de kräver ett förstärkt engagemang. Att Pia har valt Stenvalvet tycker vi är jätteroligt och vi ser fram emot att få ett ökat fokus och ett samlat helhetsgrepp på våra hållbarhetsfrågor,” säger Mario Pagliaro, CFO på Stenvalvet. 

Pia kommer närmast från Structor Miljöbyrån, rapporterar till Mario Pagliaro, CFO och börjar i februari. 

 

 

Fastighets AB Stenvalvet hyr ut till Skatteverket

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt hyresavtal med Skatteverket om 2 700kvm i K43 i Eskilstuna. 

Stenvalvet har tecknat ett 6-årigt hyresavtal med Skatteverket i fastigheten Vägbrytaren 1 – K43 i Eskilstuna. Skatteverket är sedan tidigare Stenvalvets hyresgäst i en annan fastighet på orten och när deras förändrade lokalbehov uppstod kunde Stenvalvet erbjuda dem 2700kvm nyrenoverade och anpassade lokaler i K43.  

K43 kommer att bli Eskilstunas modernaste kontorskvarter och en mötesplats för Eskilstunaborna. Stenvalvet bygger 20 000kvm öppna och ljusa kontorslokaler med restaurang, café och konferensanläggning i entréplanet. Ljuset släpps in i det tidigare slutna kvarteret och genom nya entrélösningar, den inglasade innergården och väggarna som tas ner öppnas hela markplanet upp. Skatteverket flyttar in i december 2019.  

Skatteverket är hyresgäst hos Stenvalvet på flera andra håll i landet och det här är Stenvalvets andra stora hyresavtal som tecknas med Skatteverket i år. I Falun pågår en ombyggnation för Skatteverket som valde att teckna nytt avtal med Stenvalvet där i början av året.  

”Att vi får möjligheten att bygga om för Skatteverket i K43 är väldigt roligt. K43 som är under utveckling blir en ny central mötesplats i Eskilstuna och att vi nu tecknat avtal med ytterligare en stor hyresgäst bekräftar att vi tänkt rätt i den vision vi har med det stora ombyggnadsprojektet. Vi är mycket glada över att Skatteverket återigen väljer en långsiktig fastighetsägare när de söker en ny lokallösning och hälsar dem varmt välkomna till K43,” säger Mattias Tegefjord, Förvaltningschef på Stenvalvet. 

K43 – Eskilstunas modernaste kontorskvarter

Fastighets AB Stenvalvet tecknar nytt hyresavtal med Domstolsverket


Fastighets AB Stenvalvet (publ) har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Domstolsverket om förhyrning av drygt 3 600 m2 i fastigheten Valören 1 i Eskilstuna. Stenvalvet har förvärvat fastigheten från Eskilstuna kommun och kommer att anpassa den till en ny Tingsrätt åt Domstolsverket.

Stenvalvet äger i och med förvärvet av Valören 1 sju fastigheter i Eskilstuna varav fem av dem ligger i stadens centrala delar. Av dessa kan särskilt nämnas fastigheten Vägbrytaren 1 på Kungsgatan som nu genomgår en stor ombyggnad till att bli K43 – Eskilstunas modernaste kontorskvarter – med över 20 000 m2 kontor och ett publikt markplan med bland annat restaurang, café och konferensavdelning. Förvärvet, anpassningen och ombyggnationen av Valören 1 till Domstolsverket ligger helt i linje med Stenvalvets tillväxtmål i regionstäder.

Fastigheten Valören 1 byggdes i början av 70-talet åt Myntverket när tillverkningen av mynt flyttades till Eskilstuna. Verksamheten finns inte kvar och Eskilstuna kommun, som har ägt fastigheten, ville att Domstolsverket skulle flytta till fastigheten. Grundförutsättningarna för genomförandet av ombyggnationen och anpassningen av fastigheten till Domstolsverket är goda bland annat för att fastigheten från början är byggd med en förhöjd säkerhet. Arbetet med att anpassa byggnaden till tingsrätt kommer att påbörjas i början av 2019 och beräknad inflyttning är preliminärt i juli 2021.

”Innovativa lösningar och funktionella lokaler för våra hyresgäster är viktigt för Stenvalvet. Vi förvärvar Valören som är en fastighet med goda förutsättningar för Domstolsverkets verksamhet, som kräver hög säkerhet. Vi ser fram emot att hälsa dem välkomna till sina nya lokaler,” säger Mattias Tegefjord, Förvaltningschef på Stenvalvet.

Fastighetsförvaltare till Örebro

 

Har du ett starkt intresse av att utveckla och underhålla såväl fastigheter som relationer till hyresgäster och är intresserad av att vara med och starta upp vårt lokalkontor i Örebro? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!

Flera nya förvärv gör att vi behöver bli fler och just nu söker Stenvalvet en Fastighetsförvaltare som ska förvalta och ha helhetsansvar för bolagets fastigheter i Örebro.

Fastighetsförvaltare 
Som fastighetsförvaltare på Stenvalvet är du helhetsansvarig för ditt förvaltningsområde som idag består av knappt 50 000 kvm lokaler. Avsikten är dock att växa ytterligare i Örebro så det tillkommer sannolikt fler fastigheter längs vägen. Du har uppdraget att jobba aktivt med både kostnader och intäkter för att åstadkomma en långsiktigt god lönsamhet. Vi köper drift, skötsel och andra serviceentreprenader lokalt så du kommer regelbundet att agera beställare och ha avstämningsmöten med dessa entreprenörer. Du upphandlar även byggentreprenader och genomför självständigt till exempel planerat underhåll och lokalanpassningar.

Du har din arbetsplats i Örebro och rapporterar till Regionchefen, som utgår från Stockholm. Du samarbetar nära med övriga förvaltare och andra kollegor, och dagsresor till huvudkontoret i Stockholm och våra övriga förvaltningskontor förekommer några gånger per år.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Budget och resultatansvar för beståndet
 • Ha en tät dialog med våra hyresgäster i förvaltningsfrågor och vara lyhörd för förändrade lokalbehov
 • Tillse att myndighetskrav för fastighetsägare uppfylls och att lagar och förordningar efterlevs
 • Omförhandling av hyresavtal och uthyrning
 • Upphandla, följa upp och ställa krav på förvaltningsentreprenader och serviceleveranser
 • Planera och genomföra underhållsarbeten, lokalanpassningar och energibesparande investeringar
 • Tillse att en femårig affärsplan och en femårig underhållsplan upprättas för fastigheterna
 • Medverka i förvaltningsenhetens utvecklingsarbete samt mål- och verksamhetsplanering
 • Samarbeta med kollegor och aktivt verka för att kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling sker

Kvalifikationer

 • Civilingenjörs-/högskoleexamen eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet inom fastighetsförvaltning som vi bedömer som likvärdig kunskapsnivå
 • Flerårig erfarenhet av att bedriva fastighetsförvaltning självständigt
 • Mycket goda tekniska kunskaper om hur byggnader och dess installationer fungerar
 • Mycket god erfarenhet av att handla upp konsulter och byggentreprenader
 • Mycket god förmåga att planera och genomföra underhållsprojekt och lokalanpassningar
 • God dokumenterad förhandlingsvana
 • Erfarenhet av budget- och resultatansvar

Personliga egenskaper
Våra hyresgäster är mycket viktiga för oss. Du har ett genuint intresse och förståelse för de verksamheter som finns i våra hus och bedriver din förvaltning med stort engagemang.

Vi söker dig som är administrativ, strukturerad och analytisk. Du är handlingskraftig, drivande och lösningsorienterad och är en mycket god kommunikatör, både i tal och skrift. Du är nyfiken och förstår vikten av ett bra samarbete med externa och interna parter. Du trivs i en roll med ”frihet under ansvar”, detta ställer krav på att du är självgående genom att du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.

Du tar tag i stora och små frågor med samma entusiasm. Du har en affärsmässig och professionell inställning till ditt arbete. Rollen innebär kontakt med många olika personer och aktörer vilket kräver att du är lyhörd, förtroendeingivande och har lätt för att samarbeta med andra. Som ambassadör för företaget vet du hur viktigt det är att vårda och utveckla företagets värden och varumärke.

Övrigt
I och med att flera av våra största hyresgäster bedriver säkerhetsklassad verksamhet (polisen, kriminalvården, Domstolsverket m fl) så kommer vi innan anställning att utföra vi en särskild säkerhetsbedömning av dig som person och begär då att få ta del av utdrag från Polisens belastningsregister.

Stenvalvet erbjuder dig
Stenvalvet har idag ett 36 medarbetare och organisationen karaktäriseras av hög fastighetskompetens samt familjär och hjälpsam anda. Bolaget är i en stark tillväxt och siktar på att bli dubbelt så stora på fem år.

Vi erbjuder dig en tjänst där du får möjlighet att arbeta med förvaltning i ett växande bolag som genomsyras av långsiktighet och hållbarhetstänk samt har ekonomiskt starka ägare i ryggen. I den här rollen kommer du att få vara en viktig spelare i bolagets förvaltning och ges möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.

Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter som ger en långsiktig hållbarhet för alla involverade parter.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Fastighets AB Stenvalvet med Fasticon Kompetens AB. Därav är Fastighets AB Stenvalvet önskemål att alla samtal och mail kring tjänster går till Fasticon Kompetens AB.

För att söka tjänsten, registrera ditt cv på www.fasticonjobb.se och bifoga ett personligt brev. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum som är 2/12 2018

Har du frågor angående tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Vanessa Personne på vanessa.personne@fasticon.se eller på 072-389 99 72.

Fasticon är ledande konsulter specialiserade på kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen och delar av samhällsbyggnadssektorn. För mer information om Fasticon, www.fasticon.se.