Nyheter om K43

K43 – Fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna har fått bygglovet godkänt för entréerna samt glastaket över en av innergårdarna. Vi kommer inom kort att påbörja arbetet med entrén mot Bruksgatan.

Moderna kontorslokaler i hjärtat av Eskilstuna

Stenvalvet lanserar K43

Med start under hösten 2017 börjar Stenvalvet moderniseringen av kvarteret Vägbrytaren 1 med adress Kungsgatan 43.
I samband med det lanserar Stenvalvet www.k43.se

Utveckling, anpassning och modernisering av såväl kontorslokaler som restaurang och service – totalt drygt 23 000 kvm.

Moderna kontorslokaler i hjärtat av Eskilstuna

 

Stenvalvets Lilla Extra 2017 – Nu tar vi emot ansökningarna!

 

Fastighets AB Stenvalvet växer och förstärker organisationen

Fastighets AB Stenvalvet har på knappt tre år ökat sitt fastighetsbestånd med drygt två tredjedelar till ett marknadsvärde idag på ca 10 miljarder. Företaget är specialiserat på samhällsfastigheter och arbetar med långsiktighet och lyhördhet via lokal närvaro.
Organisationen har under perioden vuxit med drygt 20 personer, och fortsätter att förstärkas med nya resurser.

Sara Östmark har utsetts till vice VD utöver sin nuvarande roll som Affärsutvecklingschef.  Sara har arbetat på Stenvalvet sedan företaget bildades 2010.

Till projektenheten har Louise Karlsson rekryterats som projekt-utvecklare. Louise kommer närmast från byggledningsföretaget Forsen, och hennes första dag på Stenvalvet är den 2 oktober.

Till Ledningsgruppen har under det senaste året även tillkommit tre personer via rekryteringen av projektchef Eva Kriegelstein, förvaltningschef Mattias Tegefjord och ekonomi- och finanschef, Johan Sundin.

Under sommaren har dessutom kommunikationsassistent Sara Aggesjö och förvaltningsassistent i region Skåne, Julia Eckerholm rekryterats.

I Stenvalvets fastighetsportfölj finns en del outnyttjade byggrätter och projektenheten har nu full kapacitet för att aktivt kunna utveckla dessa och samtidigt ta sig an nya projektfastigheter inom vård, skola och omsorg. Stenvalvet har fler planprocesser som ligger för handläggning hos några kommuner och vi arbetar bl.a. aktivt med att få bygglov för att kunna börja producera ett ett vård- och omsorgsboende i Farsta Strand.

De finansiella resurserna för både nya förvärv, projekt och en  långsiktig förvaltning är redan säkrade genom företagets starka ägare; Alecta, Kyrkans pensionskassa, AI Pension, Kåpan Pensioner Försäkringsförening samt Stiftelsen för Strategisk Forskning.

 

Artikel i tidningen Barometern i Kalmar

Tankarna om hur det tidigare myndighetskvarteret Valfisken ska se ut i framtiden har klarnat. Stenvalvet vill bygga på våningar, upp till tio eller mer, och satsa på mycket grönska.

Av: Emma Arenius

2016 köpte fastighetsbolaget Stenvalvet myndighetsfastigheterna på båda sidor om Malmbrogatan där bland annat Sveriges radio, Skatteverket, Cis, Kriminalvården och Max, hyr in sig. Det har tidigare surrats en del om planerna för området, bland annat har det talats om att bygga på delar till 20 våningar.

I Stenvalvets begäran om planbesked har våningsantalet angivits till tio våningar men ”eventuellt mer”. Det gäller två punkthus ut mot Trädgårdsgatan.

Ambitionen från ägarnas sida är att med kontor, bostäder, handel, utbildningslokaler, restauranger och caféer blåsa liv i kvarteret under de flesta av dygnets timmar. Tankar finns också om lokaler till vårdcentral och äldreboende och planen är att blanda lägenheter av olika storlek.

De redan befintliga ljusgårdarna i kvarteret ska bli försedda med mer grönska och ska öppnas upp för fler besökare. Planen är att det också ska bli takterrasser med planteringar.

Eva Kriegelstein är projektchef på Stenvalvet. Hon poängterar att ombyggnaderna inte kommit alls långt i processen, men att bolaget vill vara tidigt ute och planera utvecklingen tillsammans med kommunen.

– Vi är en långsiktig fastighetsägare och Valfisken är en stor, centralt belägen, fastighet som vi vill utveckla och modernisera, säger hon.

Hur många bostäder det kan bli fråga om och hur fastigheten kan utvecklas med de befintliga hyresgästerna i åtanke är för tidigt att säga. Först ska det till en detaljplan så det framgår vad som är möjligt att göra på platsen.

– Helt klart vad som kan byggas är det inte förrän vi har en gällande detaljplan.

Det gröna temat är däremot spikat. Det kanske inte blir riktigt som på de medskickade bilderna men att skapa en grön lunga är en bärande idé.

Nu ska kommunen ta ställning till om ansökan ska prioriteras och en ny detaljplan påbörjas.

Stadsarkitekt Björn Strimfors hoppas på ombyggnader med butiker mot Trädgårdsgatan.

– Det skulle lyfta den gatan och det kan stämma väl med tanken att utöka centrum, säger han.

Almedalen – Sara Östmark i paneldebatt

Sara Östmark är Stenvalvets nästa medarbetare som deltar i en paneldebatt under Almedalen. Hur skapas en hållbar stadsdel? Kom och lyssna på Sara den 4 juli kl. 13:45 på Business Arena

Fastighets AB Stenvalvet etablerar sig i Täby och förstärker beståndet i Norrtälje

Fastighets AB Stenvalvet utökar sitt fastighetsbestånd inom segmentet särskilt boende genom förvärv av fastigheten Täby Broby 4:13 och därmed går Stenvalvet in i en ny kommun. Fastigheten är cirka 3 300 kvm och genomgick en omfattande renovering och tillbyggnation 2012-2013. Vardaga hyr hela fastigheten och bedriver demens- och profilboende för äldre.

I samma transaktion förvärvas fastigheterna Norrtälje Hemmet 9, Norrtälje Tälje 3:325, Norrtälje Lärjungen 2 samt Norrtälje Dalby 19. Fastigheterna är fullt uthyrda till Norrtälje kommun som bedriver LSS verksamhet i de centralt belägna fastighetern. I och med förvärvet uppgår den förvaltade arean i Norrtälje till drygt 7 000 kvm.

Säljare av fastigheterna är Landsort Care 3 AB.

”Förvärvet av fastigheterna i Täby och Norrtälje är ett mycket bra komplement till de fastigheter vi redan äger i Mälardalen. Att vi utökar med ett äldreboende i Stockholmsområdet ligger helt i linje med vår strategi att tillhandahålla lokaler för vård och omsorg. Vi ser fram emot att växa i både Norrtälje och Täby. Vi arbetar sedan tidigare med både Vardaga och Norrtälje kommun och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med dem.” säger Sara Östmark, Affärsutvecklingschef på Stenvalvet.

Framtidens omsorgskvarter – Så skapar vi de bästa synergierna mellan barn och äldre

Stenvalvets seminarie på Almedalen handlar om Framtidens Omsorgskvarter.

Medverkar gör Affärsutvecklingschef Sara Östmark, Projektchef Eva Kriegelstein och Rahel Belatchew från Belatchew Arkitekter.

Datum: 4 juli

Tid: 15:30-16:30

Plats: Österväg 21, 1tr

Begränsat antal platser

Fastighets AB Stenvalvet förstärker beståndet i Umeå genom förvärv av skolfastighet

Fastighets AB Stenvalvet kompletterar sitt fastighetsbestånd i Umeå med fastigheten Aspgärdan 18 innehållande en grundskola. Stenvalvet äger sedan tidigare tre vård- och omsorgsfastigheter i Umeå och med det senaste förvärvet uppgår den förvaltade arean i Umeå till drygt 20.000 kvm.

Fastigheten som är belägen på Teg, är nyrenoverad och iordningsställdes åt Internationella Engelska Skolan (IES) till hösttermninen 2015. Skolan bedriver undervisning för årskurs 4-9. Teg, på södra sidan om Umeälven, är inne i ett expansivt skede där man planerar för kompletterande bostäder, förskola och kvartershandel inom Umeå tätort. Stenvalvet har IES som hyresgäster på ett flertal orter redan idag och komplementet passar väl in i Stenvalvets långsiktiga strategi att bl.a. äga utbildningsfastigheter.

 

”Förvärvet i Umeå passar mycket väl in i vår strategi, att tillhandahålla lokaler för vård, skola och omsorg. I vår långsiktiga satsning ser vi fram emot att få möjligheten att fortsätta växa i Umeå. Vi ser också fram emot ett fortsatt gott samarbete tillsammans med IES.” säger Sara Östmark, Affärsutvecklingschef på Stenvalvet.

 

 

För mer information:
Å
sa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08 – 508 942 50, asa@stenvalvet.se

Fastighets AB Stenvalvet förvärvar samhällsfastighet för drygt en halv miljard i Strängnäs

Fastighets AB Stenvalvet etablerar sig i en ny stark kommun genom att förvärva fastigheten Eldsund 6:6 i Strängnäs av Vacse AB (publ).  Fastigheten utgör delar av gamla P10-området nordväst om centrala Strängnäs och omfattar ca 30 000 kvm utbildningslokaler. Största hyresgäst är Strängnäs kommun som disponerar 99% av lokalerna, framförallt för sin gymnasieskola. Fastigheten ligger i området ”Norra Staden”, Strängnäs största utvecklingsområde för bostäder.

 

Förvärvet av fastigheten är en av Stenvalvets största investeringar sedan företaget bildades 2010. Det är också det senaste tillskottet i den växande portföljen av skolfastigheter inom Stenvalvet.

Stenvalvet värnar om närheten till hyresgästerna och förvärvet blir därför ett naturligt tillskott till beståndet som förvaltas från Stenvalvets regionkontor i Eskilstuna.

Fastigheten Eldsund 6:6 har efter P10:s nedläggning förvaltats väl av tidigare fastighetsägare och den är i mycket gott skick tekniskt. Stenvalvet kommer nu att fortsätta att aktivt förvalta och vidarutveckla den välskötta fastigheten.

 

”Strängnäs är en av de orter i Mälardalen som vi sökt investeringsmöjligheter i under en längre tid. Vi hoppas att kommunen skall se Stenvalvet som en naturlig samarbetspart som långsiktig ägare och utvecklare av lokaler för undervisning och omsorg. Med vår breda kompetens och långsiktiga satsning ser vi fram emot att få möjlighet att fortsätta utveckla fastigheten tillsammans med Strängnäs kommun.” säger Sara Östmark, Affärsutvecklingschef på Stenvalvet.