Fastighets AB Stenvalvet genomför bytesaffär för drygt 1 mdr med Hemsö

Stenvalvet genomför en bytesaffär med Hemsö och ökar sitt fastighetsbestånd på de prioriterade orterna Eskilstuna, Strängnäs, Jönköping, och Växjö samt gör sitt första förvärv i Borlänge. Genom förvärven ökar Stenvalvet fastighetsportföljens andel av vård-och omsorgsboenden då fem av de förvärvade fastigheterna är nyproducerade vård-och omsorgsboenden. Övriga fastigheter i det förvärvade beståndet utgörs av fyra skolfastigheter och totalt omfattar förvärvet en uthyrbar area om ca 30 000 kvm. I samma transaktion säljer Stenvalvet tre fastigheter om ca 15 000 kvm i Göteborgsområdet.

De förvärvade fastigheterna passar mycket väl in i Stenvalvets affärsidé att äga och utveckla samhällsfastigheter. Stenvalvet kommer att utöka förvaltningsorganisationen på flera av de orter där de förvärvade fastigheterna ligger för att förstärka den lokala närvaron.

Transaktionens omfattning är ca 1 miljard kronor.

”Genom förvärvet förstärker Stenvalvet sitt bestånd av vård- och omsorgsboenden samt skolfastigheter vilket ligger helt i linje med vår strategi. Att få möjlighet att förvärva fastigheterna av Hemsö som är en aktad aktör inom segmentet samhällsfastigheter gör att vi är trygga i vårt förvärv,” säger Sara Östmark, vVD på Stenvalvet.

Stenvalvets tillträdande samt frånträdande av fastigheterna sker den 1 mars.

För mer information: Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08 – 508 942 50, asa@stenvalvet.se

Bygglovsansökan för vård-och omsorgsboende i Farsta Strand är inskickat

Projekt Farsta Strand – Bygglovsansökan för det vård-och omsorgsboende som Stenvalvet vill bygga i Farsta Strand är inskickat.
Boendet som kommer att inrymma 54 lägenheter byggs i tre våningar samt en takvåning. Påbyggnaden kommer att ha en stomme av trä och ligga ovanpå den befintliga byggnaden.

Eskilstunas modernaste lokaler

Läs vad som händer i Eskilstuna och om Stenvalvets stora satsning i tidningen från Eskilstuna kommun

 

På väg till Nationalmuseum

Textilkonstverket Vidd och rymd av Sten Kauppi (1922 – 2002) som hängde entrén till fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna har monterats ned och fraktas till Nationalmuseum.

Nationalmuseum tar över konstverk

I entrén till fastigheten Vägbrytaren 1 – K43 sitter ett textilkonstverk, Vidd och rymd  av Sten Kauppi (1922 – 2002) som skänktes av Statens konstråd till fastigheten när huset byggdes.

I samband med ombyggnaden av entréplanet har vi försökt att hitta en ny placering för vävnaden, men tyvärr kan vi inte uppfylla kraven på placering av det.

Till vår stora glädje kommer Nationalmuseum ta över konstverket och nedmontering sker under december.  

Vidd och rymd  av Sten Kauppi (1922 – 2002)

Vidd och rymd  av Sten Kauppi (1922 – 2002)

 

Nyheter om K43

K43 – Fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna har fått bygglovet godkänt för entréerna samt glastaket över en av innergårdarna. Vi kommer inom kort att påbörja arbetet med entrén mot Bruksgatan.

Moderna kontorslokaler i hjärtat av Eskilstuna

Stenvalvet lanserar K43

Med start under hösten 2017 börjar Stenvalvet moderniseringen av kvarteret Vägbrytaren 1 med adress Kungsgatan 43.
I samband med det lanserar Stenvalvet www.k43.se

Utveckling, anpassning och modernisering av såväl kontorslokaler som restaurang och service – totalt drygt 23 000 kvm.

Moderna kontorslokaler i hjärtat av Eskilstuna

 

Stenvalvets Lilla Extra 2017 – Nu tar vi emot ansökningarna!

 

Fastighets AB Stenvalvet växer och förstärker organisationen

Fastighets AB Stenvalvet har på knappt tre år ökat sitt fastighetsbestånd med drygt två tredjedelar till ett marknadsvärde idag på ca 10 miljarder. Företaget är specialiserat på samhällsfastigheter och arbetar med långsiktighet och lyhördhet via lokal närvaro.
Organisationen har under perioden vuxit med drygt 20 personer, och fortsätter att förstärkas med nya resurser.

Sara Östmark har utsetts till vice VD utöver sin nuvarande roll som Affärsutvecklingschef.  Sara har arbetat på Stenvalvet sedan företaget bildades 2010.

Till projektenheten har Louise Karlsson rekryterats som projekt-utvecklare. Louise kommer närmast från byggledningsföretaget Forsen, och hennes första dag på Stenvalvet är den 2 oktober.

Till Ledningsgruppen har under det senaste året även tillkommit tre personer via rekryteringen av projektchef Eva Kriegelstein, förvaltningschef Mattias Tegefjord och ekonomi- och finanschef, Johan Sundin.

Under sommaren har dessutom kommunikationsassistent Sara Aggesjö och förvaltningsassistent i region Skåne, Julia Eckerholm rekryterats.

I Stenvalvets fastighetsportfölj finns en del outnyttjade byggrätter och projektenheten har nu full kapacitet för att aktivt kunna utveckla dessa och samtidigt ta sig an nya projektfastigheter inom vård, skola och omsorg. Stenvalvet har fler planprocesser som ligger för handläggning hos några kommuner och vi arbetar bl.a. aktivt med att få bygglov för att kunna börja producera ett ett vård- och omsorgsboende i Farsta Strand.

De finansiella resurserna för både nya förvärv, projekt och en  långsiktig förvaltning är redan säkrade genom företagets starka ägare; Alecta, Kyrkans pensionskassa, AI Pension, Kåpan Pensioner Försäkringsförening samt Stiftelsen för Strategisk Forskning.

 

Artikel i tidningen Barometern i Kalmar

Tankarna om hur det tidigare myndighetskvarteret Valfisken ska se ut i framtiden har klarnat. Stenvalvet vill bygga på våningar, upp till tio eller mer, och satsa på mycket grönska.

Av: Emma Arenius

2016 köpte fastighetsbolaget Stenvalvet myndighetsfastigheterna på båda sidor om Malmbrogatan där bland annat Sveriges radio, Skatteverket, Cis, Kriminalvården och Max, hyr in sig. Det har tidigare surrats en del om planerna för området, bland annat har det talats om att bygga på delar till 20 våningar.

I Stenvalvets begäran om planbesked har våningsantalet angivits till tio våningar men ”eventuellt mer”. Det gäller två punkthus ut mot Trädgårdsgatan.

Ambitionen från ägarnas sida är att med kontor, bostäder, handel, utbildningslokaler, restauranger och caféer blåsa liv i kvarteret under de flesta av dygnets timmar. Tankar finns också om lokaler till vårdcentral och äldreboende och planen är att blanda lägenheter av olika storlek.

De redan befintliga ljusgårdarna i kvarteret ska bli försedda med mer grönska och ska öppnas upp för fler besökare. Planen är att det också ska bli takterrasser med planteringar.

Eva Kriegelstein är projektchef på Stenvalvet. Hon poängterar att ombyggnaderna inte kommit alls långt i processen, men att bolaget vill vara tidigt ute och planera utvecklingen tillsammans med kommunen.

– Vi är en långsiktig fastighetsägare och Valfisken är en stor, centralt belägen, fastighet som vi vill utveckla och modernisera, säger hon.

Hur många bostäder det kan bli fråga om och hur fastigheten kan utvecklas med de befintliga hyresgästerna i åtanke är för tidigt att säga. Först ska det till en detaljplan så det framgår vad som är möjligt att göra på platsen.

– Helt klart vad som kan byggas är det inte förrän vi har en gällande detaljplan.

Det gröna temat är däremot spikat. Det kanske inte blir riktigt som på de medskickade bilderna men att skapa en grön lunga är en bärande idé.

Nu ska kommunen ta ställning till om ansökan ska prioriteras och en ny detaljplan påbörjas.

Stadsarkitekt Björn Strimfors hoppas på ombyggnader med butiker mot Trädgårdsgatan.

– Det skulle lyfta den gatan och det kan stämma väl med tanken att utöka centrum, säger han.