BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅR 2020

Publicerat 11:10, torsdag 25/02, 2021

Med anledning av att styrelsen har godkänt bokslutskommunikén för helåret 2020 publiceras den idag på bolagets hemsida.

 

Sammanfattning helår 2020

 

  • Hyresintäkterna ökade till 890 (888) mkr.
  • Driftöverskottet ökade till 643 (629) mkr.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 229 (226) mkr.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 188 (559) mkr och på räntederivat till -39 (-41) mkr.
  • Resultatet efter skatt blev 255 (559) mkr.
  • Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick vid slutet av perioden till 13 464 (12 025) mkr.

 

Bokslutskommuniké Q4 2020

 

Kontaktpersoner vid eventuella frågor:
Mario Pagliaro CFO
070-824 89 05
finans@stenvalvet.se

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 11:10Tillbaka

Comments are closed.