Så styrs Stenvalvet

Stenvalvet är en stor aktör på arenan för ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter i Sverige, med ett fastighetsbestånd på ca 16 miljarder kronor. Här kan du läsa om hur bolaget styrs.

Principer för bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554). Stenvalvet omfattas inte av Svensk kod för bolagsstyrning, då endast bolagets skuldebrev är noterade på en reglerad marknad. Till grund för Stenvalvets bolagsstyrning ligger huvudsakligen aktiebolagslagen, bolagsordningen, Nasdaq, Stockholms Regelverk för emittenter (räntebärande instrument) samt interna regler och riktlinjer.

Bolagsordning

Bolagsordningen reglerar tillsammans med gällande lagar och befintligt aktieägaravtal verksamheten och styrningen för Stenvalvet. Stenvalvet är ett publikt aktiebolag med skuldebrev noterade på Nasdaq Stockholm. Bolaget, med säte i Stockholm, har organisationsnummer 556803-3111. Verksamhetsföremålet är att direkt eller indirekt äga, förvalta och uthyra så kallade samhällsfastigheter. Räkenskapsåret omfattar kalenderår.

Val av styrelse och ändring av bolagsordning

Stenvalvets bolagsordning innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Aktier och ägande

Bolaget ägs av Kyrkans pension och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Kyrkans pension Stiftelsen för Strategisk Forskning

Aktieägarnas rösträtt

Stenvalvets bolagsordning innehåller inga begränsningar avseende hur många röster respektive aktieägare får rösta för på bolagsstämman.

Bemyndiganden till styrelsen om aktier i bolaget

Bolagsstämman har inte lämnat några bemyndiganden till styrelsen som innebär att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Årsstämman 2023 hölls den 19 april på Stenvalvets kontor på Adolf Fredriks kyrkogata 2 i Stockholm samt på distans via videolänk. Samtliga aktieägare var representerade, därutöver närvarade VD Maria Lidström, bolagets revisor Fredrik Westin samt bolagets ledning.

På stämman omvaldes samtliga styrelseledamöter och KPMG som revisionsbolag. Huvudansvarig revisor är sedan år 2022 Fredrik Westin.

Utöver obligatoriska ärenden i enlighet med bolagsordningen fattades beslut om:

  • Arvode till styrelseordföranden ska utgå med 400 tkr och arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med vardera 200 tkr i fast arvode samt ett rörligt arvode om 10 tkr per styrelsemöte som ledamoten deltar i, dock max 50 tkr i rörligt arvode per ledamot. Arvode utgår inte till ledamot som är anställd hos någon av ägarna om aktuell ägare har fattat beslut om att arvode till ledamot inte ska utgå. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning
  • Omval av samtliga styrelseledamöter
  • Omval av revisionsbolag: KPMG som utsett Fredrik Westin som huvudansvarig revisor

Styrelse

Styrelsen består av fyra ledamöter. Styrelsens uppgift är att ansvara för bolagets organisation och förvaltning, fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och efterlevnad av lagar och andra regler.

Dag Klackenberg

Styrelseordförande tillika styrelseledamot

Född: 1948
Utbildning: Jur. Kand. tillika civilekonom
Pågående uppdrag: Ordförande Kyrkans pension, Regionfullmäktigeledamot (M), Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje och VD Klackenbergs Böcker & Papper
Tidigare uppdrag:
 Diplomat (bl.a. som ambassadör och expeditionschef vid Utrikesdepartementet), VD Svensk Handel, styrelseordförande
i bl.a. Vattenfall, Atrium Ljungberg, Akademibokhandeln, EKN, Svensk Byggtjänst, Ersta Högskola, ScandBook, Företagsuniversitetet
och Nyréns Arkitektkontor, ledamot Sundbybergs Stadshus, riksdagsledamot (M)

Ingalill Berglund

Styrelseledamot

Född: 1964
Utbildning: Ekonom
Pågående uppdrag: Styrelseordförande Balco Group, ledamot Bonnier Fastigheter och AxFast, VD Lövsta Stuteri, VD Fysingen Fastighets AB, VD och grundare av Management for Sail
Tidigare uppdrag: VD och CFO Atrium Ljungberg, VD Axfast, CFO Sisab, CFO Stadshypotek Fastigheter, styrelseledamot Scandic, Kungsleden och Veidekke ASA

Ann Grevelius

Styrelseledamot

Född: 1966
Utbildning: Civilekonom
Pågående uppdrag: Ordförande Optise och Stiftelsen för Strategisk Forskings Kaitalförvaltningskommitté, ledamot Aura Group, Slättö, ESCT, OX2, Aktia Bank och Stena Sessan. VD och grundare Grewil Advisory och Dormiente Invest
Tidigare uppdrag: Kapitalförvaltningschef och global chef för investeringsstrategi SEB Wealth Management, chef inom kapitalförvaltning
på Handelsbanken, partner på GP Bullhound, styrelseledamot Alecta, Carneo m fl

Hans Rydstad

Styrelseledamot

Född: 1952
Utbildning: Tekn. Dr.
Pågående uppdrag: STC Interfinans, ledamot i Stiftelsen för Strategisk Forsknings kapitalförvaltningskommitté, Remeo, Bystad Holding, JMJV Hyresbostäder Holding, Safenest, senior rådgivare Carnegie Investment bank, rådgivare till tre fonder
Tidigare uppdrag: Olika ledande befattningar inom Carnegie Investment bank

VD och koncernledning

VD ansvarar för den operativa styrningen, att sköta den löpande förvaltningen och leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer, anvisningar och beslut. Till sin hjälp har VD en koncernledning som består av CFO, chefsjurist, investeringschef, förvaltningschef, marknads- och kommunikationschef samt HR-chef.

Maria Lidström

VD och koncernchef

Född: 1972
Utbildning: Civilingenjör väg och vatten
Tidigare uppdrag: Stadsutvecklingschef, chef investering och utveckling Humlegården Fastigheter, avdelningschef/gruppchef Forsen, projektledare Åke Larson Byggare

Maria Sidén

CFO

Född: 1976
Utbildning: Fil mag. ekonomi
Tidigare uppdrag: CFO Veidekke Bygg, CFO John Mattson (publ), CFO BTH Bygg och Bostad, godkänd revisor och gruppchef Ernst & Young

Kristian Pamp

Förvaltningschef

Född: 1982
Utbildning: Civilingenjör samhällsbyggnad
Tidigare uppdrag: Regionchef Stendörren Fastigheter, chef Effektiv förvaltning och affärsområdeschef Castellum, fastighetschef och förvaltare Brostaden, konsult NIRAS

Daniel Öhman

Investeringschef

Född: 1972
Utbildning: Civilingenjör lantmäteri
Tidigare uppdrag: Chef kommersiell projektutveckling OBOS, fastighetsutvecklingschef Vectura Fastigheter, enhetschef fastighetsutveckling
Stockholms stad

Thomas Åsberg

Chefsjurist

Född: 1975
Utbildning: Jur. kand och fil. kand ekonomi
Tidigare uppdrag: Bolagsjurist Systembolaget, advokat Hammarskiöld & Co

Minette Öhman

Marknads- och kommunikationschef

Född: 1973
Utbildning: Examen i internationell marknadsföring
Tidigare uppdrag: Marknads- och kommunikationschef SBC, marknadschef och tf. VD HSB Omsorg, marknadsdirektör Memira

Marlene Swindell

HR-chef

Född: 1977
Utbildning: Filosofie kandidatexamen
Tidigare uppdrag: HR-chef Försäkringskassan, HR-specialist och verksamhetsutvecklare på Kronofogden

Ersättningar

Till VD och ledande befattningshavare har under 2021 utbetalats fast lön samt bonus. Under 2021 beslutade styrelsen om ett nytt incitamentsprogram vilket omfattar samtliga anställda och kan ge maximalt två månadslöner i bonus. VD har bonus som uppgår till maximalt sex månadslöner.

Lönebildning och lönesättning ska medverka till att målen för Stenvalvets verksamhet uppnås. Företaget tillämpar individuell och differentierad lönesättning som utgår från respektive befattning. Lönerevisionen är individuell och det ska användas som ett instrument för att premiera alla anställdas prestation. Det ska finnas ett direkt samband mellan egen prestation och löneökning. Samma principer för lönesättning ska gälla för både kvinnor och män, liksom för yngre och äldre medarbetare. Stenvalvets löner skall vara konkurrenskraftiga i marknaden men inte marknadsledande.

Utöver den utgående grundlönen har samtliga anställda rätt till förmåner som t ex friskvårdsbidrag och lunchförmån via rikskort, regelbundna hälsoundersökningar och i förekommande fall tjänstebil och sjukvårdsförsäkring.

För VD utgår ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner, utöver lönen under uppsägningstiden (12 månader). Vid VDs uppsägning på egen begäran utgår lön under uppsägningstiden (6 månader).

Revisorer

Till revisorer har utsetts KPMG AB. Revisorns uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning. Vid minst ett styrelsemöte per år samt vid årsstämman deltar bolagets revisor och redogör för iakttagelser och eventuella synpunkter som uppkommit i samband med granskningen. Bolagets revisor väljs av årsstämman för en mandattid om ett år. Vid årsstämman den 29 april 2022 omvaldes det auktoriserade revisionsföretaget KPMG AB till revisorer för perioden fram till och med slutet av årsstämman 2023. Huvudansvarig revisor är sedan räkenskapsåret 2019 den auktoriserade revisorn Anders Jerkeryd. Under hösten 2022 avgick Anders Jerkeryd på egen begäran och ersattes då av Fredrik Westin som huvudansvarig revisor.

 

Utskott

Styrelsen utgör ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter ska vara att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare, successionsplanering eller ersättarplanering, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Revisionsutskottet har som uppgift att för styrelsens räkning löpande följa och utvärdera revisorernas arbete. Revisionsutskottet ska även bereda frågor avseende revisorsval och arvode, Bolagets redovisning och interna kontroll, riskhantering, extern revision och finansiell information.

Intern kontroll

Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för den interna kontrollen. Syftet med den interna kontrollen är att, med rimlig grad av säkerhet, uppnå ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, regler, policys och riktlinjer. Denna rapport om Stenvalvets interna kontroll avser Stenvalvets finansiella rapportering.

Kontrollmiljö

Den interna kontrollen bygger på dokumenterade policyer, riktlinjer, processbeskrivningar, ansvarsfördelningar och arbetsfördelningar såsom styrelsens arbetsordning, instruktion för VD med tillhörande attestinstruktion och finanspolicy. Efterlevnaden av dessa följs upp och utvärderas kontinuerligt. Risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras, analyseras och elimineras på en kontinuerlig basis genom nya eller ändrade riktlinjer för den interna kontrollen.

Riskhantering

Riskbedömning och riskhantering finns inbyggt i bolagets processer. Olika metoder används för att värdera risker samt för att säkerställa att de relevanta risker som Stenvalvet är utsatt för hanteras i enlighet med fastställda styrdokument och riktlinjer.

Kontrollaktiviteter

Styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen dels genom en instruktion för VD, dels genom att löpande behandla rapporter, rekommendationer och förslag till beslut. Bolagsledningen bereder för styrelsens granskning och kontroll delårsrapporter, värderings- och redovisningsfrågor. Styrelsen utvärderar löpande risker i den finansiella rapporteringen samt gällande redovisningsprinciper.

Information och kommunikation

Stenvalvets kommunikationsriktlinje syftar till att uppnå en effektiv och korrekt informationsgivning avseende den finansiella rapporteringen. Riktlinjerna är utformade så att de ska följa svensk lagstiftning och Nasdaq Stockholms regelverk rörande noterade skuldebrev.

Styrning och uppföljning

Stenvalvets kommunikationsriktlinje syftar till att uppnå en effektiv och korrekt informationsgivning avseende den finansiella rapporteringen. Riktlinjerna är utformade så att de ska följa svensk lagstiftning och Nasdaq, Stockholms regelverk rörande noterade skuldebrev.

Letar du efter finansiell information?

Rapporter, finansiell kalender, information om hur Stenvalvet styrs och annat hittar du på en egen sida.

Vill du jobba hos oss?

Då är du med och bidrar till att välfärdssamhället fungerar och utvecklas. Se vilka lediga tjänster vi har just nu.