Finansiella mål

Stenvalvet har följande finansiella mål, finansiella riskbegränsningar och utdelningspolicy. Dessa har fastställts av styrelsen per den 13 december 2023.

Finansiella mål

• Årlig tillväxt i eget kapital över tid om minst 10 % inklusive värdeöverföringar ¹
• Årlig tillväxt i förvaltningsresultatet över tid om minst 10 %

 

Finansiella riskbegränsningar

• Belåningsgraden ² för koncernen ska varaktigt understiga 50 %
• Räntetäckningsgraden ³ för koncernen ska varaktigt överstiga 2,5 gånger

 

Utdelningspolicy

• Årlig värdeöverföring till aktieägarna ska uppgå till maximalt 40 % av föregående års förvaltningsresultat

 

¹ Värdeöverföring definierat som vinstutdelning, inlösen av aktier och annan värdeöverföring till aktieägarna.
² Belåningsgrad definierat som räntebärande skuld med avdrag för likvida medel och kortfristiga placeringar i förhållande till förvaltningsfastigheternas marknadsvärde.
³ Räntetäckningsgraden definierat som förvaltningsresultat (rullande tolv månader) efter återläggning av räntekostnader i relation till räntekostnader (rullande tolv månader).