Allt hos oss börjar hos våra kunder

Tillsammans med våra kunder vill vi bidra till ett välfärdssamhälle i ständig utveckling. Vi både utvecklar befintligt bestånd och söker ständigt efter mark och byggnader i attraktiva lägen för att kunna utveckla nya projekt för samhällets bästa.

Nacka, Sicklaön 118:2

Stenvalvet skapade lokaler för en ny grundskola åt Jensen Education genom att bygga omvandla en äldre kontorsfastighet. Skolan har plats för ca 750 elever, från förskoleklass till årskurs nio.

Mer om projektet

Farsta strand, Gåsö 2

Vård- och omsorgsboendet är byggt som en tillbyggnad ovanpå Farsta Strands tunnelbanestation och en matvaruaffär. Lokalerna på 4 000 kvm är fördelade på 54 lägenheter om ca 30 kvm vardera, samt en hemtjänstlokal.

Mer om projektet

Eskilstuna, Valören 1

Om- och tillbyggnad av gamla Myntverket i Eskilstuna för att skapa nya Eskilstuna Tingsrätt. Projektet genomfördes tillsammans Domstolsverket.

Mer om projektet

Vi är stora och små på samma gång

Varje verksamhet är unik, därför behöver lokalen också vara det. På Stenvalvet har vi ett mycket stort fastighetsbestånd, något som innebär flera fördelar. Den främsta är att vi byggt på oss en stor kunskapsbank.

Erfarenheterna från arbete med stora och små aktörer inom såväl offentliga som privata verksamheter gör att vi kan skräddarsy lösningar utifrån behoven och verksamhetens art. Vi utvecklar för att själva äga och förvalta, vilket gör att vårt perspektiv och åtagande alltid är långsiktigt.

Vi utvecklar för stat, kommun och region samt för privata utförare av utbildning, vård och omsorg. Det kan röra sig om allt från att omvandla en befintlig fastighet till att bygga en helt ny skola, ett äldreboende eller annan samhällsfastighet från grunden. Eftersom vi även arbetar med förvaltning vet vi hur vi ska planera för en effektiv drift. Samtidigt med vår storlek är vi små. Vi arbetar nära våra hyresgäster och kommuner . Dels genom lokal närvaro med kontor på fem orter i Sverige, dels genom att vara organiserade utifrån segment för att kunna erbjuda specialist kunskap. Alltid med personligt engagemang.

Våra projektområden

Utbildning

Fastigheter för utbildning är ett viktigt segment för Stenvalvet. Den största delen av våra hyresgäster är friskolor, men vi har även ett flertal kommunala för- och grundskolor i vårt bestånd. Det finns i många kommuner tydliga behov av nya skolor. I vissa fall tack vare god befolkningstillväxt, men i många fall till följd av att befintliga skolor inte är ändamålsriktiga och samtidigt har så stora underhållsbehov att det är klokare att investera i en ny skola.

Vi har erfarenhet av skolprojekt i bland annat Nacka och på Gotland och utvecklar grundskolor i bland annat Eskilstuna och Örebro. I våra projekt är vi lyhörda för verksamhetens behov och eftersträvar att utveckla projekten i nära samarbete med hyresgästen så att vi gemensamt skapar trygga, effektiva och långsiktigt hållbara skolmiljöer.

”Vi jobbar i nära samarbete med hyresgästen för att skapa trygga, effektiva och långsiktigt hållbara skolmiljöer.”

Vård och omsorg

Här erbjuder vi bland annat LSS- boende, barn- och ungdomspsykiatri, vårdcentraler, tandvård, specialistvård, trygghetsboende och äldreboende.

Våra hyresgäster kommer från både offentlig och privat sektor. För oss är det av största vikt att både personal och brukare trivs i våra lokaler, därför jobbar både vår projektutveckling och förvaltningen i nära samarbete med hyresgästens ombud för att tillfredsställa verksamhetens alla behov.

Ett spännande projekt inom segmentet är i Malmö, där vi omvandlar ett äldreboende till barn- och ungdomspsykiatri i Region Skånes regi. Det är en verksamhet med väldigt höga och specifika krav på lokalerna.

”För oss är det av största vikt att både personal och brukare trivs i våra lokaler.”

Rättsväsende

Inom rättsväsende ingår domstolar, kriminalvård och polisbyggnader, med Polismyndigheten som den enskilt största hyresgästen.

Hela segmentet står inför en expansion. Samtidigt finns stora behov av att anpassa det äldre lokalbeståndet till moderna arbetssätt och ökade säkerhetskrav. Det leder till relativt omfattande förändringar i lokalförsörjning med nyproduktion och ombyggnader.

Stenvalvet bygger om polishusen i Fagersta, Uddevalla och Skövde. För Domstolsverket har vi konverterat den fina gamla myntfabriken i Eskilstuna till ståtliga tingsrättssalar.

”Hela segmentet expanderar och lokalbeståndet behöver anpassas till moderna arbetssätt och ökade säkerhetskrav.”

Kontor för myndigheter med flera

Några av de största hyresgästerna är Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt flertalet kommuner. Här är säkerheten viktig då de ofta hanterar känslig information och tar emot offentliga besök.

Under de senaste åren har det skett stora omorganisationer för flertalet myndigheter. I spåren av pandemin har många anammat modellen 51 procent kontorsarbete och 49 procent arbete hemifrån. Hur det blir på sikt återstår att se.

En intressant trend är samlokalisering och klustring av myndigheter, så kallade myndighetshubbar. I Eskilstuna har Stenvalvet gjort en total ombyggnad som bidragit till stadsutvecklingen och öppnat upp helt kvarter.

”Säkerheten är viktig då våra hyresgäster ofta hanterar känslig information och tar emot offentliga besök.”