Våra leverantörer är en viktig del i vår verksamhet

Med ett bra samarbete och regelbunden dialog kan vi leverera kvalitet till våra kunder. Därför är det viktigt att vår policy och våra värderingar är gemensamma och efterföljs. Här har vi samlat information och dokumentation för våra leverantörer.

FAKTURERINGSADRESS

För att fakturering till Stenvalvet-koncernen ska fungera och att ni som leverantörer och underentreprenörer ska få betalt i tid är det viktigt att fakturan märks på ett korrekt sätt.

Fakturan ska ställas till det bolag som äger fastigheten.

Fakturor som har fel märkning, fel fakturaadress eller fel bolagsnamn kommer att returneras för rättning.

Märkning av faktura till ett av våra fastighetsbolag:

Fakturan ska alltid märkas på ett av följande sätt under ”er referens”:

  • Fastighetens resultatställe, dvs ett nummer bestående av 4 – 5 siffror
    *undantag för Örebro, Athena 5 – (2661) se nedan
  • Projektnummer som består av 6 siffror
  • Avtalsnummer om det avser en avtalsfaktura

Har arbete utförts hos en specifik hyresgäst ska även dennes namn stå specificerad.

*Märkningen, avs Örebro Athena 5 (Mellringe), består av fastighetsnumret 2661 samt en till två bokstäver, ex 2661A, 2661KG osv

Märkning av faktura till Fastighets AB Stenvalvet (publ)

Namnet på beställaren ska alltid anges

Fakturaadress

Då Stenvalvet värnar om miljön ser vi helst att fakturor skickas som e-faktura.

Se bifogad fil med GLN-nummer och adress per bolag.

Fakturor kan även mailas i PDF-format till:

stenvalvet@pdf.scancloud.se

Om leverantören inte har någon möjlighet att skicka digitala fakturor kan de i undantagsfall använda följande adress:

”Bolagets namn”
Box 162 84
103 25 Stockholm

Våra generella betalningsvillkor

  • Betalningsvillkor 30 dagar netto i efterskott efter mottagen faktura – förutsätter att leverans har skett efter beställning
  • Inga faktureringsavgifter eller liknande pålagor får påföras, eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen
  • Samlingsfaktura accepteras inte

Har leverantören eller underentreprenören inte fakturerat levererad vara eller utförd tjänst inom tre (3) månader från leveranstillfället förfaller leverantörens eller underentreprenörens anspråk på ersättning för varan eller tjänsten.

Uppförandekod för leverantörer

Stenvalvet strävar efter högsta nivå när det gäller etiskt uppförande. Leverantörer representerar Stenvalvet när de utför arbete på uppdrag av Stenvalvet och det är därför avgörande att samma högt ställda krav efterlevs i alla de företag som är en del av Stenvalvets verksamhet.

För Stenvalvet är hållbarhet en självklar och integrerad del av affärsverksamheten. Vi ska skapa värde för både företaget och samhället och ta ansvar för den påverkan våra beslut och vår verksamhet har på samhället och miljön. Vårt arbete styrs av en policy för hållbar utveckling, som fastställer vårt åtagande och våra övergripande fokusområden. Våra leverantörer förväntas följa Stenvalvets uppförandekod för leverantörer.

Materialval

Material som används i Stenvalvets fastigheter ska väljas ur ett långsiktigt perspektiv med fokus på miljö och människors hälsa. Att konsekvent arbeta med utfasning av farliga kemikalier och utförlig dokumentation kring använda byggvaror i fastigheter leder till sunda inomhusmiljöer och möjlighet till gott underhåll över hela byggnadens livslängd.