Med fokus på hållbarhet

Hållbarhet är en av fyra hörnstenar i Stenvalvets strategi och en självklar och integrerad del av affärsverksamheten. Som långsiktig aktör inom samhällsfastigheter vill vi vara en del av samhällsutvecklingen och skapa värde för alla våra intressenter, samtidigt som vi tar ansvar för den påverkan våra beslut och vår verksamhet har på samhället och miljön. Vårt arbete styrs av en policy för hållbar utveckling, som fastställer vårt åtagande och våra övergripande fokusområden.

Prioritering av hållbarhet

Vår policy ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete.

Långsiktigt arbete

Vårt viktigaste bidrag till hållbar utveckling är att fortsätta förvalta och utveckla befintliga samhällsfastigheter och på så sätt bidra till en mer cirkulär ekonomi. Genom god arbetsmiljö, trygga fastigheter samt nöjda kunder och ägare, styr vi de mest väsentliga hållbarhetsområdena.

Vi minskar vår miljöpåverkan långsiktigt genom medvetna materialval, gröna hyresavtal och miljöcertifiering av byggnader. Hittills har vi miljöcertifierat nästan 10 % av våra fastigheter och vår ambition är att minst 30 % av våra förvaltade fastigheter ska vara certifierade år 2025. Läs mer om våra miljöcertifierade fastigheter hos Sweden Green Building Council. Dessa fastigheter ligger även till grund för vårt finansieringsramverk för de mest miljöanpassade fastigheterna. Hittills har 6 fastigheter samt 3 solpanelsinstallationer kvalificerat för grön finansiering.

Under 2020 satte vi ett ambitiöst mål om att vara klimatneutrala år 2030. Att välja klimatsmarta material vid nybyggnation och renovering av fastigheter, samt verka för en energieffektiv drift och förvaltning, är exempel på frågor vi hanterar för att bidra till omställningen till en fossilfri ekonomi. Vi arbetar med målsättningen att miljöcertifiera all nyproduktion och sedan 2021 arbetar vi också med certifiering av det befintliga fastighetsbeståndet.

117 %
ökade produktionen av solel under 2022 jämfört med föregående år
23 %
minskade den totala elanvändningen jämfört med basår 2018
6 %
minskade de totala utsläppen av växthusgaser under 2022

Stenvalvet började sin digitaliseringsresa 2019. Nu är drygt en tredjedel av fastigheterna, från Umeå till Ystad, digitaliserade.

Hans Drevsson, fastighetsutvecklare teknik

Vi har blivit fler medarbetare och behövde därför bygga en ny, större personalmatsal. Även här var Stenvalvet en bra samarbetspartner.

Thomas Rademyr, Ekonomichef

De löser snabbt problem, är effektiva, det är raka rör och bra dialog. Vi har regelbundna möten och uppföljningar och det finns en öppenhet för våra tankar och idéer.

Klas Persson, Rektor

Kundnöjdhet

Sedan 2022 mäter vi NKI – resultatet blev 71 jämfört med ett övergripande branschindex för lokaler på 64

Energianvändning

Vår färdplan mot klimatneutralitet 2030 fokuserar på energieffektiviseringar, installation av solpaneler, och styrning på distans genom uppkoppling. Mer än 6 % av våra drygt 100 fastigheter har aktiva solpaneler och under åren 2020-2022 har vi dubblerat produktionen av förnybar energi varje år. All köpt el kommer från ursprungsmärkt vattenkraft Bra Miljöval och mer än 30 % av fastigheterna är uppkopplade för effektivare mätning och styrning.

Klimatarbete

Uppföljning av utsläpp i koldioxidekvivalenter sker enligt ramverket Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) via klimatberäkningsleverantören Zeromission. I våra beräkningar av utsläppsintensiteten inkluderas samtliga utsläpp från medieförbrukning som härrör från fastigheterna som vi under någon del av året ansvarat för. Sedan 2019 har våra utsläpp i koldioxidekvivalenter minskat med 10 % och samtidigt har utsläppsintensiteten per kvadratmeter minskat med 25 %.

 

Socialt värdeskapande

I det sociala värdeskapandet ingår att erbjuda säkra och hälsosamma arbetsplatser för medarbetare, kunder och entreprenörer och att proaktivt hantera alla typer av affärsetiska risker vi exponeras för. Materialval är viktigt både för fastighetsägaren men även för all de som vistas på arbetsplatsen. Mer än 80 % av 5 600 byggprodukter är registrerade i SundaHus kategorierna A, B eller godkänt sortiment. Vi når sådana resultat genom mångfald och kompetensutveckling på arbetsplatsen.

Resultat av undersökningar

Mer än 50 % av medarbetarna är kvinnor och frisknärvaron bland alla medarbetare är ca. 99 %. Vår senaste medarbetarundersökning visade på ett engagemangindex på 78 (skala 1-100) och index för organisatorisk och social arbetsmiljö var 70. På liknande sätt mäter vi kundnöjdhet där vårt senaste serviceindex var 85 % jämfört med ett branschmedelvärde på 82 % för 2022. Sedan 2022 mäter vi också NKI (Nöjd Kund Index) där resultatet blev 71 jämfört med ett övergripande branschindex för lokaler på 64.

Policy och uppförandekod

Vår hållbarhetspolicy, interna uppförandekod och uppförandekoden för leverantörer beskriver hur vi och våra leverantörer och samarbetspartners ska agera för att leva upp till våra åtaganden och värderingar såväl internt som externt.

Stenvalvets uppförandekod för leverantörer (PDF)

Kunskap om våra fastigheter möjliggör energieffektiviseringar

Målet för 2022 var att minska elanvändningen i fastigheterna med 20 % (kWh/kvm Atemp) jämfört med basår 2018 och att minska energianvändningen för uppvärmning under samma period med 13 % (kWh/kvm Atemp). Utfallet för 2022 visar att vi överträffade båda dessa energimål. Elanvändningen minskade med ca 23 % under året och energianvändningen för uppvärmning med ca 16 %.

Grön finansiering

Många av dagens utmaningar inom hållbarhet kräver innovativa lösningar. Tillsammans med kunder och i nära samarbete med arkitekter och leverantörer söker vi ständigt nya vägar för att erbjuda fastigheter som är både kostnadseffektiva, flexibla och klimatsmarta. I ett längre perspektiv innebär också grön finansiering att investeringar i miljöcertifierade och energieffektiva byggnader, energibesparande projekt och förnybar energi kan göras i en snabbare takt.

Ängsmarker för ökad biologisk mångfald

Att anlägga ängsytor i anslutning till våra fastigheter är ett exempel på hur vi stödjer biologisk mångfald. Under 2022 färdigställde vi ängsytor i Mariestad, Vänersborg och Trollhättan. De nyanlagda ängarna kräver ingen gödsling och kommer att klippas eller slås en gång per år för att gynna pollinatörer. Förutom att bidra till biologisk mångfald och lokala ekosystemtjänster skapar dessa aktiviteter grönska och en ökad trivsel för våra hyresgäster. Planer finns att anlägga en större ängsyta i Örebro under 2023.

Stenvalvets års- och hållbarhetsredovisning 2022

Här kan du ladda ner senaste års- och hållbarhetsredovisningen.