Vårt bidrag till hållbar utveckling

Hållbarhetsarbetet är en hörnsten i Stenvalvets strategi och en självklar och integrerad del av affärsverksamheten. Som långsiktig aktör inom samhällsfastigheter vill vi vara en del av samhällsutvecklingen och skapa värde för alla våra intressenter, samtidigt som vi tar ansvar för den påverkan våra beslut och vår verksamhet har på samhället och miljön. Vårt arbete styrs av en policy för hållbar utveckling, som fastställer vårt åtagande och våra övergripande fokusområden.

Policy för hållbar utveckling

Vår hållbarhetspolicy ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete

Långsiktiga hållbarhetsambitioner

Stenvalvet ska bidra till samhällets hållbara utveckling, vilket inkluderar FNs globala mål för hållbar utveckling till år 2030. Vårt övergripande långsiktiga mål är att skapa 10 % tillväxt i eget kapital över tid till våra ägare och maximera bidraget till våra kunder och samhällets hållbara utveckling. Det gör vi genom tydliga prioriteringar inom våra strategiska målområden lönsamhet och tillväxt, kunder och styrning, medarbetare och samhälle samt miljö och klimat. Viktiga styrande dokument i arbetet är vår hållbarhetspolicy, interna uppförandekod och uppförandekoden för leverantörer som tillsammans lyfter fram våra ambitioner med fokus på miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och antikorruption.

I vår roll som långsiktig ägare och förvaltare av samhällsfastigheter är vårt viktigaste bidrag till hållbar utveckling att vi förädlar det som redan är byggt. Vi rustar byggnaderna för att klara såväl dagens som morgondagens krav och samhällsbehov genom t ex energieffektiva lösningar och genomtänkta materialval. Vi kallar det cirkulär fastighetsekonomi och resultatet är bland annat andelen grön finansiering ökar varje år.

Grön finansiering
eNPS
%
mer energieffektiva 2018-2023
%
arbetsmiljöindex
st
miljöcertifierade byggnader

Det är det långsiktiga målet för vår energiresa som är det viktiga för oss. Det handlar i grund och botten om en kontinuerlig optimering av såväl anläggningar som tillgänglig teknik, därtill hur vi sköter om våra fastigheter rent fysiskt baserat på deras konstruktion och ålder.

Hans Drevsson, fastighetsutvecklare teknik

Stenvalvets strategi

Vår affärsplan fokuserar på både finansiella och icke-finansiella resultat. Målen utvecklas efter intressentdialog och både finansiella och icke-finansiella mål omfattas av våra anställdas incitamentsprogram. Avkastning till våra ägares samhällsviktiga verksamhet är i fokus samtidigt som vi maximerar bidraget till våra hyresgäster och samhällets hållbara utveckling.

%
gröna hyresavtal
%
uppkopplade fastigheter
%
grön finansiering
%
mer solel under 2023

Kunder och styrning

Genom styrelsens policyer och koder, ledningsgruppens riktlinjer och rutiner, samt vårt gemensamma ledningssystem styr vi verksamheten enligt lagar och krav. De löpande intressentdialogen bidrar till bra beslutsunderlag och vår visselblåsarkanal ger möjlighet till anonym återkoppling. Uppförandekoden för leverantörer är särskilt viktig i samarbetet med våra leverantörer, särskilt våra driftentreprenörer. Resultaten mäter vi genom bland annat vår kvalitetsstyrning och visar bland annat på ett Nöjd Kund Index och Serviceindex som ligger nära branschgenomsnittet. Genom planerat och förebyggande underhåll kan vi minska antalet felanmälningar och tiden det tar att påbörja avhjälpande åtgärder. Vi har nolltolerans mot korruption och starkt fokus på informationssäkerhet.

Stenvalvets uppförandekod för leverantörer (PDF)

Medarbetare och samhälle

Våra värdeord – värdeskapande, långsiktig, proaktiv – omfattar även våra arbetsplatser och medarbetare. Arbetet för en god arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling ger resultat och i senaste medarbetarundersökningen ökade alla index som t ex teameffektivitet, arbetsmiljö och ledarskap. Framför allt ökade medarbetarnas benägenhet att rekommendera bolaget som arbetsgivare (eNPS) till 23. I våra fastigheter bedrivs samhällsviktig verksamhet och för att säkerställa kvalitet, säkerhet och trygghet i och kring fastigheterna genomför vi fastighetsnära initiativ och fastighetsvandringar, ofta tillsammans med hyresgäst och driftentreprenör. Könsfördelningen är jämn i både styrelse och organisation, sjukfrånvaron är låg och vi tar gärna emot praktikanter.

 

Miljö och klimat

Vår färdplan mot klimatneutralitet i scope 1, 2 och 3 till 2045 fokuserar på energieffektiviseringar, förnybar energi, och styrning genom fastighetsuppkoppling. All köpt el kommer från ursprungsmärkt vattenkraft Bra Miljöval och mer än hälften av fastigheterna är helt eller delvis uppkopplade. Uppföljning av utsläpp i koldioxidekvivalenter sker enligt ramverket Greenhouse Gas Protocol via klimatberäkningsleverantören Zeromission och inkluderar samtliga utsläpp från medieförbrukning som härrör från fastigheterna som vi under någon del av året ansvarat för. Med början 2023 omfattar vår uppföljning även klimatpåverkan från avfall, inklusive avfallstransporter, och hyregästanpassningar. All nyproduktion miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad och minst ytterligare fem byggnader under förvaltning miljöcertifieras varje år. Andelen gröna hyresavtal ökar och fysiska klimatrisker inventeras för hela beståndet, samtidigt som vi ökar andelen grön fjärrvärme och vår produktion av sol-el. Materialval vid byggprojekt sker genom SundaHus med fokus på klass A, B eller vårt eget sortiment.

Intressentdialog – en viktig och intressant dialog

Stenvalvet arbetar långsiktigt med att utveckla hållbarhetsarbetet. En viktig del av det består i att lyssna på våra intressenter och deras förväntningar på hur vår verksamhet kan skapa värden för hållbar utveckling.

Våra viktigaste intressenter

Informationsutbyte under 2023

Krav och förväntningar på Stenvalvet

Ägare/styrelse                
 • Styrelsemöten och strategidag
 • Hållbarhetsutbildning
 • Dialoger kring revidering av alla policyer
 • Samtal kring ägarnas riktlinjer för hållbara placeringar
        
 • Lönsamhet
 • Avkastning
 • Bolagsstyrning
 • Affärsetik
 • Minska klimatpåverkan
 • Klimatanpassning
 • Effektiv naturresursanvändning
 • Fossilfrihet
 • Bra företagskultur och god arbetsmiljö
Medarbetare             
 • Medarbetarsamtal
 • Introduktionsdag för nyanställda
 • Workshop kring nya värdeord
 • Medarbetarenkäter
 • Regelbundna infomöten
 • Gemensamma dialoger och utbildningar kring reviderat ledningssystem, kränkande särbehandling, anti-korruption och IT-säkerhet
 • God arbetsmiljö
 • Trygga anställningsvillkor
 • Bra företagskultur
 • Affärsetik och tydliga arbetssätt
       
Hyresgäster              
 • Hyresgästmöten
 • Kundtjänst med felanmälan
 • Kundnöjdhetsundersökning
 • Gemensamma fastighetsvandringar
        
 • Ändamålsenliga lokaler
 • Inomhusmiljö
 • Felavhjälpning
 • Planerat underhåll
 • Energieffektivitet
 • Minskad klimatpåverkan
 • Gröna ytor
 • Trygghet och säkerhet
Leverantörer – särskilt driftentreprenörer        
 • Avtalsmöten
 • Uppföljning av planerat underhåll och felanmälningar
 • Ny uppförandekod för leverantörer och gemensamma fastighetsvandringar
    
 • Bra villkor
 • Affärsetik
 • Bra systemstöd
 • Tydlighet kring arbetet med kvalitet
 • Miljö och arbetsmiljö

Kunskap om våra fastigheter möjliggör energieffektiviseringar

Vårt mål är att minska elanvändningen i fastigheterna med 2 % per år (kWh/kvm Atemp) och att minska energianvändningen för uppvärmning med 3 %, till år 2030. Utfallet för 2023 visar att elanvändningen minskat med ca 26 %, jämfört med 2018, och att energianvändningen för uppvärmning minskat med ca 15 %.

Växthusgasutsläpp, ton CO2-ekvivalenter 2023

Under året förtydligade vi klimatambitionen i hållbarhetsarbetet med det övergripande målet att bli klimatneutrala till år 2030 i vår egen verksamhet, scope 1 och 2, och klimatneutrala i hela värdekedjan, inkl scope 3, till år 2045.

Utsläpp

2023

Scope 1 totalt

93

Köldmedieläckage

44

Naturgas

42

Leasingbilar

7

Bränslen

0

Scope 2 totalt (marknadsbaserad metod)

1 158

Fjärrvärme

1 109

Fjärrkyla

48

Elektricitet

1

Scope 2 totalt (anläggningsbaserad metod)

1 366

Fjärrvärme

1 109

Fjärrkyla

48

Elektricitet

209

Scope 3 totalt

10 197

El, värme, kyla

749

Naturgas

7

Vatten

23

Leasade fordon

2

Inköpt material

10

Mat

2

Hyresgästanpassningar

9 153

Avfall inkl transporter

229

Tjänsteresor (varav flygresor)

22 (20)

Scope 1, 2, 3 totalt (marknadsbaserad metod)

11 448

Stenvalvets års- och hållbarhetsredovisning 2023

Här kan du ladda ner senaste års- och hållbarhetsredovisningen.