Bokslutskommuniké januari – december 2019

Publicerat 12:59, torsdag 20/02, 2020    Senast uppdaterat:13:00, torsdag 20/02, 2020

Perioden i korthet (jämförelsevärden inom parentes avser utfall jan-dec 2018):

  • Hyresintäkterna ökade till 888 (811) mkr.
  • Driftöverskottet ökade till 629 (578) mkr.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 226 (220) mkr.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 559 (485) mkr och på räntederivat till -41 (-25) mkr.
  • Resultatet efter skatt blev 559 (584) mkr.
  • Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick vid slutet av kvartalet till 12 025 (11 105) mkr.
  • Under perioden frånträddes fastigheter för ett sammanlagt värde om ca 1,1 mdr kr. En projektfastighet förvärvades för ca 140 mkr.

Rapporten i sin helhet finns även att tillgå härTillbaka

Comments are closed.