Ersättningar

Till VD och ledande befattningshavare har under 2021 utbetalats fast lön samt bonus. Under 2021 beslutade styrelsen om ett nytt incitamentsprogram vilket omfattar samtliga anställda och kan ge maximalt två månadslöner i bonus. VD har bonus som uppgår till maximalt sex månadslöner.