Års- och hållbarhets- redovisning 2023

Här har vi samlat ett urval av det som publicerats i vår års- och hållbarhetsredovisning.

15,8 mdkr
fastighetsvärde
108 st
fastigheter
594 tkvm
uthyrningsbar area

Stabil fastighetsaktör möter välfärdssamhällets behov

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Stenvalvet redovisar fortsatt starka nyckeltal, vilket är ett styrkebesked och ett resultat som ligger väl i linje med vår målsättning om en långsiktig, stabil lönsamhet säger Maria Lidström, VD på Stenvalvet. Här summerar hon kort verksamhetsåret som har gått.

Stenvalvet i korthet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter. Totalt äger, förvaltar och utvecklar vi ett hundratal fastigheter från Umeå i norr till Ystad i söder.

Vi utvecklar det svenska välfärdssamhället och investerar i och förvaltar samhällsfastigheter för egen långsiktig förvaltning. Vår ambition är att vara en långsiktig och proaktiv samarbetspartner till våra offentliga och privata hyresgäster som bedriver skattefinansierad verksamhet inom utbildning, vård och omsorg, rättsväsende samt myndighetsutövning. Vårt arbete bidrar till miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Stenvalvets ägare, Kyrkans pension (69 %) och Stiftelsen för Strategisk Forskning (31 %), är svenska institutioner med ett långsiktigt ägarperspektiv och höga krav på en trygg och säker avkastning.

 

Låg risk och långsiktig stabil avkastning genom:

  • Långa hyresavtal
  • Låga vakanser
  • Finansiellt stabila hyresgäster
  • Specialanpassade lokaler med hög kvarsittningsgrad
  • Stor efterfrågan
  • Låg konjunkturkänslighet

Stenvalvet i siffror

Driftnettoökningen under året uppgick till ca 10 %, vilket framförallt har drivits av nya och omförhandlade avtal samt KPI-indexering. Per sista december 2023 uppgick belåningsgraden till 50 % och räntetäckningsgraden till 3,2 ggr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tidigare finansiellt mål tillväxt i eget kapital och ägarlån uppgick för 2023 till -14,4 % (12,2)
**Avser tillväxt i förvaltningsresultatet exkl effekt av räntekostnader på ägarlån. Inkl räntekostnader på ägarlån uppgick tillväxten i förvaltningsresultatet till 43,7 % (7,2)

Finansiella nyckeltal

2023

2022

Belåningsgrad, %

50,0

39,3

Driftnetto, mkr

730

665

Fastighetsvärde, mkr

15 935

16 538

Fastighetsvärde, kr/kvm

27 117

27 795

Förvaltningsresultat, mkr

398

277

Genomsnittlig ränta, %

2,4

2,2

Intäkter, mkr

1 037

954

Kapitalbindning, år

2,8

2,8

Resultat efter skatt, mkr

-440

1 060

Räntebärande extern skuld, mkr

9 182

6 936

Räntetäckningsgrad, ggr

3,2

4,9

Räntebindning, år

2,3

3,3

Soliditet, %

38,0

38,9

Tillväxt eget kapital inkl värdeöverföringar, %*

-3,7

14,6

Tillväxt i förvaltningsresultat, %**

-2,0

-5,5

%
belåningsgrad jan-mar 2024
ggr
räntetäckningsgrad jan-mar 2024
%
överskottsgrad jan-mar 2024
%
ekonomisk uthyrningsgrad jan-mar 2024

Vad kunderna säger om Stenvalvet

Med Stenvalvets lyhördhet och engagemang för verksamhetens behov har vi kunnat lösa utmaningarna i projektet

Magnus Domberg, lokalstrateg

Stenvalvet tar alltid problem på allvar och kommer snabbt med lösningar

Björn Övermark, fastighetschef

Kontakterna och samarbetet med Stenvalvet har hela tiden varit väldigt proffsigt skött från deras sida

Mahmoud Almohtasib, ägare

Den vassaste värden för välfärden

Vi må vara ett fastighetsbolag, men vår vision sträcker sig långt utanför tomtgränsen.

%
serviceindex
NKI
eNPS
%
engagemang

Långsiktiga hållbarhetsambitioner

Stenvalvet ska bidra till samhällets hållbara utveckling, vilket inkluderar FNs globala mål för hållbar utveckling. Under året har vi tagit flera strategiska steg för att integrera våra hållbarhetsambitioner ytterligare i vårt dagliga arbete med fokus på miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och antikorruption.

I vår roll som långsiktig ägare och förvaltare av samhällsfastigheter är vårt viktigaste bidrag till hållbar utveckling att vi förädlar det som redan är byggt. Vi rustar byggnaderna för att klara såväl dagens som morgondagens krav och samhällsbehov genom t ex energieffektiva lösningar och genomtänkta materialval.

Stenvalvets övergripande långsiktiga mål är att skapa 10 % tillväxt i eget kapital över tid till våra ägare och maximera bidraget till våra kunder och samhällets hållbara utveckling. Det gör vi genom tydliga prioriteringar inom våra strategiska målområden lönsamhet och tillväxt, kunder och styrning, medarbetare och samhälle samt miljö och klimat. Som en del av detta antog vår styrelse en reviderad hållbarhetspolicy, intern uppförandekod och uppförandekod för leverantörer samt uppdaterade klimatmål för 2030 respektive 2045.

14
Miljöcertifieringar
20 %
Gröna hyresavtal
12 %
Grön finansiering
100 %
Grön el

Energiintensitet

kWh/kvm (köpt energi i jämförbart bestånd exkl egenproducerad el)

Stora behov av samhällsfastigheter i Sverige

Segmentet samhällsfastigheter har de senaste decennierna vuxit snabbt och är idag en väl etablerad nisch på fastighetsmarknaden. Segmentet anses vara stabilt även i osäkra tider. Behoven är till stor del oberoende av konjunktur, hyresgästerna har generellt god betalningsförmåga och hyresavtalen har normalt långa kontraktstider.

Inom äldreomsorgen speciellt men inom vård och omsorg generellt finns stora behov i Sverige av att investera mer för att utöka, förnya och förbättra utbudet för båda unga och gamla. Det kraftigt ökande antalet äldre över 80 år är ett av de tydligaste exemplen som innebär ett kommande behov av fler äldreboenden och trygghetsboenden. Bristen på LSS-lägenheter är ett annat exempel som är än mer akut och som redan idag innebär att unga vuxna med särskilda behov inte får en anpassad bostad på den ort där de har sin familj och där de känner trygghet. Inom utbildningsområdet finns ett generellt behov av att ersätta gamla förskolor och skolor med nya, samtidigt som tillväxtorter behöver fler lokaler. De stora nationella satsningarna inom rättsväsendet innebär att ett betydande antal nya lokaler inom segmentet ska moderniseras och nyproduceras.

Det finns många exempel på det stora behovet av fler och moderniserade samhällsfastigheter i Sverige. Globala trender såsom klimatförändringar, ökat fokus på hållbarhet och säkerhet samt digitalisering skapar också nya behov av utveckling och anpassning av samhällsfastigheter. Stenvalvet gör redan idag stora investeringar för att möjliggöra en förbättrad välfärd och  vi står redo att bidra ännu mer när takten framöver ökar.

Finansiell information

Läs mer om bolagsstyrning, rapporter, mål och grön finansiering.