Fastighets AB Stenvalvet (publ) har idag givit Handelsbanken Capital Markets mandat att undersöka möjligheterna att för Fastighets AB Stenvalvet (Publ) emittera en ny obligation

Publicerat 10:11, fredag 25/09, 2020    Senast uppdaterat:10:11, fredag 25/09, 2020

Fastighets AB Stenvalvet har per idag en icke säkerställt skuld om ca 2,9 mdkr och en total skuld om ca 6,1 mdkr, vilket innebär att andelen icke säkerställd skuld uppgår till ca 48 %. Fastighets AB Stenvalvet (publ) har för avsikt att inom kort emittera ytterligare en obligation om minst 0,5 mdkr, vilket medför att andelen icke säkerställd skuld kommer att överstiga 50 %. Inriktning under hösten för Fastighets AB Stenvalvet (publ) är att fortsätta öka andelen icke säkerställd skuld till att över tid ligga i intervallet 60-70 % av den totala skulden. Med total skuld avses här skuld till kreditinstitut samt utestående företagscertifikat och obligationer.

Kontaktpersoner vid eventuella frågor:

Maria Lidström VD
070-678 06 98

Mario Pagliaro CFO
070-824 89 05

finans@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den

09 2020 kl.10:09 CET.Tillbaka

Comments are closed.