Ersättningar

Till VD har under 2018 utbetalats fast lön samt bonus. Under 2016 startade ett av styrelsen beslutat incitamentsprogram vilket omfattar samtliga anställda inklusive VD och kan ge maximalt två månadslöner i bonus. VD:s del av bonus är dessutom begränsad till maximalt 20 % av den totala bonus som, enligt programmet, utgår till bolagets anställda. Utbetalning av bonus kommer att ske under 2019.

Lönebildning och lönesättning ska medverka till att målen för Stenvalvets verksamhet uppnås. Företaget tillämpar individuell och differentierad lönesättning som utgår från respektive befattning. Lönerevisionen är individuell och det ska användas som ett instrument för att premiera alla anställdas prestation och duglighet. Det ska finnas ett direkt samband mellan egen prestation och löneökning. Samma principer för lönesättning ska gälla för både kvinnor och män, liksom för yngre och äldre medarbetare. Stenvalvets löner skall vara konkurrenskraftiga i marknaden men inte marknadsledande.

Utöver den utgående baslönen har samtliga anställda rätt till förmåner som t.ex. friskvårdsbidrag och lunchförmån via rikskort, regelbundna hälsoundersökningar och i förekommande fall tjänstebil och sjukvårdsförsäkring.

För VD utgår ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner, utöver lönen under uppsägningstiden (12 månader). Vid av VD uppsägning på egen begäran utgår lön under uppsägningstiden (6 månader).