Stenvalvets stipendium och sponsring

Stenvalvets sponsorverksamhet handlar om att vi i vår roll som ägare, förvaltare och utvecklare av fastigheter för samhällsservice vill bidra till en god samhällsutveckling och stödja bra initiativ och insatser ute bland de verksamheter som bedrivs i våra fastigheter.

Vår sponsorverksamhet är uppdelad i två delar, vårt årliga stipendium ”Stenvalvets lilla extra” samt löpande stöd till organisationer och verksamheter som vi tycker delar våra värderingar; långsiktighet, lyhördhet och omsorgsfullhet och som är med och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi prioriterar organisationer som direkt eller indirekt stödjer de verksamheter som bedrivs i våra fastigheter. Varje år väljer vi ut ett antal organisationer som vi stödjer.

Stenvalvets syfte är att leverera en trygg avkastning till våra institutionella ägare, i förlängningen cirka 3,2 miljoner svenska pensionssparare samt att förse alla våra hyresgäster med bra lokaler där de kan erbjuda en god samhällsservice. Med vårt årliga stipendium ”Stenvalvets lilla extra” vill vi stödja och uppmärksamma enskilda insatser som med små medel berikar och sätter en ”guldkant” på vardagen ute i verksamheterna som bedrivs i våra fastigheter. Det kan t.ex. vara en utflykt till ett konstmuseum, danskvällar eller en karaoke-maskin. Sådant som ligger utanför vårt ordinarie ansvar som fastighetsägare men som vi vet är så väldigt uppskattat av såväl boende som anställda.

Fakta om vår löpande sponsring

Stenvalvets ledning fattar beslut om den löpande sponsorverksamheten vilken sker i enlighet med de riktlinjer som angivits ovan. Du hittar information om vilka organisationer vi stödjer här på vår hemsida. Tyngdpunkten ligger på organisationer och verksamheter som på olika sätt stödjer den samhällsservice som utförs i våra fastigheter.

STENVALVETS LILLA EXTRA – Uppmärksammar och stödjer våra kunders engagemang

Syfte
Att uppmuntra och stödja enskilda initiativ och insatser som bidrar till att berika och sätta en ”guldkant” på tillvaron ute på de verksamheter som bedrivs i våra fastigheter.

Vem kan söka?
Alla verksamheter som bedrivs i Stenvalvets fastigheter inom vård, skola och omsorg kan ansöka om stipendiet.

Vad består stipendiet av?
Stipendiet är en form av pris (värde 30 000 kr) som anpassas efter verksamheternas önskemål och behov.

Kriterier
Stipendiet ges till verksamheter inom vård, skola och omsorg som bedrivs i Stenvalvets fastigheter och bidrar till sådant som ligger utanför Stenvalvets ansvarsområde.

Vem utser vinnare?
Vinnare utses av en kommitté bestående av representanter från Stenvalvet samt föregående års pristagare. Under 2018 består kommittén av Magnus Edlund, VD, Åsa Scharfe, kommunikationschef, Eva Kriegelstein, projektchef samt en representant från Work for you i Eskilstuna.

Ansökan
Du kan själv skicka in ansökan eller nominera någon annan verksamhet du tycker är värd en uppmuntran.

Ungefärlig tidsplan 2018
I mitten av oktober läggs information och ansökningshandlingar ut på vår hemsida. Information skickas också per brev till alla verksamhetschefer.
I december tillkännages vinnaren. I januari sker prisutdelning på plats hos vinnaren.

Work For You i Eskilstuna är vinnare av Stenvalvets Lilla Extra 2017

Vinnare av Stenvalvets Lilla Extra 2017, Work For You i Eskilstuna

Juryns motivering:
Med ett samhällsengagemang och integrationstänkande som bidrar till att fler blir inkluderande i samhället, får naturlig rörelse, ökad mobilitet och frihet och som går i linje med Stenvalvets Lilla Extras ambition har Work for You visat exempel på ett initiativ som gynnar många.

Stipendiet går till inköp av unisexcyklar.

Stenvalvet har även valt att stödja BRIS, Barnens rätt i samhället och Hjärnfonden.