VISION, AFFÄRSIDÉ & KÄRNVÄRDEN

_A1A2749

Vision
Vi ska vara kundens förstahandsval och alltid verka för innovativa och hållbara lösningar på marknaden för samhällsfastigheter.

Affärsidé
Att äga, aktivt förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Sverige.

Kärnvärden
Vi ska vara långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i allt vi gör för att vi ska kunna nå vår vision och leva upp till våra löften till våra ägare, kunder, hyresgäster och vår omvärld.

Vi ska äga, förvalta och förädla ett bestånd av samhällsfastigheter som ger en långsiktig trygghet och hållbarhet för alla involverade parter. Långsiktighet och hållbarhet ska prägla alla våra beslut och aktiviteter.

Detta kräver särskild lyhördhet för våra ägares och kunders behov, tankar och idéer men också lyhördhet inför vad som sker inom den offentliga omsorgen och förvaltningen  samt samhällsutvecklingen i stort, på såväl kort som lång sikt. Lyhördhet förutsätter också att vi är lätta att nå, är nära, personliga och samarbetar rakt och enkelt med våra kunder, ägare och övriga intressenter. Lyhördhet och engagemang som värnar våra befintliga hyresgäster och tillsammans med våra kunder utvecklar och anpassar fastigheterna för deras verksamheter och ändamål.

Allt vi gör ska genomsyras av omsorgsfullhet eftersom vi som köpare och förvaltare har ett särskilt ansvar för de värden vi hanterar åt våra ägare och de värden vi förvaltar och erbjuder våra kunder; i förlängningen alla som tar del av den offentliga omsorgen och förvaltningen, vården och skolan i våra samhällsfastigheter.

Hållbarhet
För Stenvalvet är hållbarhet en självklar och integrerad del av affärsverksamheten. Vi ska skapa värde för både företaget och samhället och ta ansvar för den påverkan våra beslut och vår verksamhet har på samhället och miljön. Vårt arbete styrs av en policy för hållbar utveckling, som fastställer vårt åtagande och våra övergripande fokusområden.

De övergripande fokusområden är:

• Minska energianvändningen i verksamheten och öka andelen egenproducerad el.
• Prioritera klimatneutrala byggmaterial med liten påverkan på miljö och människors hälsa och sträva mot en cirkulär materialhantering.
• Föra en kontinuerlig dialog med våra hyresgäster om hur de och vi gemensamt kan minska miljö- och klimatpåverkan.
• Ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer.
• Öka andelen grön finansiering.

Vår uppförandekod och uppförandekoden för leverantörer beskriver hur vi och våra leverantörer och samarbetspartners ska agera för att leva upp till våra åtaganden och värderingar såväl internt som externt.

Stenvalvets Hållbarhetspolicy (pdf)