INTRODUKTION

Stenvalvet värnar om din personliga integritet. Vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter med den sekretess och respekt som situationen kräver. Denna policy riktar sig till dig som vi har en relation med genom vår verksamhet eller dig som representant för sådan organisation (befintlig, tidigare eller potentiell hyresgäst, leverantör eller samarbetspartner), du som har deltagit på ett personligt möte, besökt vår hemsida eller på annat sätt har kontakt med oss.
Nedan kan du läsa mer cookies och om hur vi behandlar dina personuppgifter.

COOKIES (KAKOR)

Cookies är små textfiler som placeras på din dator av de webbplatser du besöker. De används i stor utsträckning för att webbplatser skall fungera, eller arbeta mer effektivt, samt att ge information till ägare av webbplatsen. Användningen av cookies är nu standard för de flesta webbplatser.

Om du känner dig obekväm med användandet av cookies kan du hantera och kontrollera dem genom din webbläsare, eller ta bort cookies genom att radera dem från din webbläsarhistorik (cache) när du lämnar webbplatsen.

TYPER AV COOKIES
“Session” -cookies kvarstår i din webbläsare endast under din webbläsarsession, det vill säga tills du lämnar webbplatsen. “Persistent” cookies finns kvar i din webbläsare efter sessionen (om du inte själv väljer att ta bort dem). “Performance” -cookies samlar in information om din användning av webbplatsen, till exempel webbsidor som besökts och eventuella felmeddelanden. De samlar inte in personligt identifierbar information, och den insamlade informationen aggregeras så att den är anonym. Performance cookies används för att förbättra webbplatsens funktion. Med “Functionality” -cookies kan webbplatsen komma ihåg alla val du gör om webbplatsen (till exempel ändringar i textstorlek, anpassade sidor) eller aktivera tjänster som att kommentera en blogg.

HANTERA COOKIES PÅ DIN ENHET
Vi använder cookies för att förse dig med en förbättrad användarupplevelse. Genom att använda denna webbplats eller ansökan samtycker du till utplacering av cookies. Du kan styra och hantera cookies med din webbläsare (se nedan). Observera att borttagning eller blockering av cookies kan påverka din användarupplevelse och att vissa funktioner inte längre blir tillgängliga.

ANVÄND DIN WEBBLÄSARE FÖR ATT STYRA COOKIES
De flesta webbläsare låter dig visa, hantera, ta bort och blockera cookies för en webbplats. Var medveten om att om du tar bort alla cookies kommer eventuella inställningar att gå förlorade, inklusive möjligheten att välja bort cookies eftersom den här funktionen kräver placering av en opt-out cookie (blockerar andra cookies) på din enhet.

HANTERA ANALYTICS-COOKIES
Du kan välja bort att ha din anonymiserade webbhistorik på våra webbplatser. Vi använder följande tjänsteleverantör och du kan lära dig mer om deras sekretesspolicy och hur du väljer bort Analytics cookies genom att klicka på följande länk:

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

INTEGRITETSPOLICY

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?
Personuppgiftsansvarig är Fastighets AB Stenvalvet (publ), org nr 556803-3111, postadress Box 16284, 103 25 Stockholm, besöksadress Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 111 37 Stockholm, nedan ”Stenvalvet”.Stenvalvet är personuppgiftsansvarig för alla bolag som ingår i Stenvalvets koncern.

VART VÄNDER DU DIG OM DU HAR FRÅGOR?
Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt nedan är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@stenvalvet.se.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?
Vi samlar in och behandlar alla de personuppgifter om dig som du lämnar till oss, exempelvis i samband med att du ingår ett avtal med Stenvalvet, mailar till oss, anmäler dig till ett event eller utskick.

Personuppgifter vi behandlar är:
– Grundläggande information som namn, arbetsplats, arbetstitel
– Kontaktuppgifter som adress, e-mailadress och telefonnummer
– Personnummer (om så krävs för säker identifiering)
– Ekonomiska förhållanden (kreditvärdighet om så krävs av avtalsrelationen)
– Kontoinformation
– Teknisk information som information om ditt besök på vår hemsida, beteendedata rörande digitala utskick
– Information som du tillhandahåller i samband med möten
– Identitetshandlingar eller bakgrundsinformation som vi fått från dig eller samlat in
– Personuppgifter som tillhandahållits oss från våra kunder eller för våra kunders räkning
– Bilder som vi tar på seminarier, personliga möten eller liknande

VARIFRÅN SAMLAR VI IN UPPGIFTER OM DIG ?
Vi samlar in uppgifter om dig
– När vi inleder en affärsrelation och i samband med tecknande av avtal
– Genom vår hemsida
– Via e-mail sänd till och från oss
– När du förser oss med informationen genom kontakt med oss via möten, samtal, sociala medier och liknande
– Din arbetsgivare
– Din bank
– Kreditupplysningsföretag
Vi kan även komma att samla in eller få information om dig från andra källor så som offentliga register ex vis SPAR.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Det huvudsakliga ändamålet med Stenvalvets behandling av personuppgifter är att kunna uppfylla förpliktelser och utöva rättigheter enligt avtal, vidta åtgärder som begärts innan eller efter det att ett avtal har träffats samt uppfylla krav som ställs på Stenvalvet enligt lag, författning eller myndighetsbeslut.

Stenvalvet behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik, marknads- och kundanalyser, administrera vår relation med dig samt upprätthålla våra kontaktlistor och fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt ex vis bokföringslagen. Vidare behandlas personuppgifter för att administrera av Stenvalvet emitterade finansiella produkter (t.ex. obligationer i svenska kronor) och möjliggöra för respektive part att utöva rättigheter och skyldigheter inom ramen för sådana finansiella produkter. Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande och potentiella hyresgäster, intressenter och andra
samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan även användas för kundundersökningar, inbjudningar till personliga möten och för att behandla frågor eller ärenden från dig.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING
I de fall vi behandlar personuppgifter om dig för att marknadsföra våra tjänster genom exempelvis nyhetsbrev, publikationer och personliga möten sker det med stöd av Stenvalvets berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster.
Om du vill att utskicken till dig ska upphöra kan du kontakta oss på dataskyddsombud@stenvalvet.se eller
ta direkt kontakt med den på Stenvalvet som gjort utskicket.

Stenvalvet använder sig av olika verktyg för att granska och föra statistik över besök och användning av hemsidan. Detta sker genom användning av cookies. Du kan när som helst neka användning av cookies genom inställningarna i din webbläsare. Detta kan dock påverka användarupplevelsen. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med betrodda tredje parter som vi har ingått avtal med för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.
Personuppgifter delas med följande parter:
– Externa leverantörer av tjänster som fastighetsförvaltning och support.
– IT-leverantörer
– Fakturering
– Lönehantering
– Revision
– Tredje part involverad i anordnandet av personliga möten, exempelvis hotell, arrangörer och föreläsare
– Vp-central (eller annan liknande aktör) för hantering av Stenvalvets emitterade finansiella produkter (t.ex. obligationer i svenska kronor)
– Sociala medier sås om Instagram, Facebook och LinkedIn.
Vi överför inte dina personuppgifter genom att sälja dem eller annars göra dina personuppgifter tillgängliga för kommersiella ändamål.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?
Stenvalvet använder sig av en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, röjande, förändring eller radering i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?
Stenvalvet behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som avtalspart.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar dina personuppgifter i förekommande fall så länge som avtal, bokföringslag eller annan tillämplig lag påkallar. Personuppgifter som vi behandlar i marknadsföringssyfte sparar vi under ett år från det att vi antingen samlade in personuppgifterna eller senaste använde uppgifterna för att kontakta dig. Du har alltid möjlighet att avanmäla dig från våra utskick varefter dina uppgifter raderas.

När vi behandlar personuppgifter utanför ovan angivna situationer sparar vi dina personuppgifter så länge som det är motiverat utifrån sammanhanget. Det kan exempelvis vara när vi har kontakt med dig via e-mail, när du deltar i ett personligt möte, när vi tillhandahåller information på din begäran, information i cookies eller på grund av en rättslig förpliktelse.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna. Du får då ett utdrag med information främst om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare  lagringsperiod och varifrån personuppgifterna kommer.

Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas utan onödigt dröjsmål. Du har även rätt att, när det är lämpligt, komplettera  personuppgifterna.

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade om behandlingen inte längre är nödvändig, du återkallar ditt samtycke, det saknas berättigade skäl efter din invändning, behandlingen sker på ett olagligt sätt eller radering krävs på grund av en rättslig förpliktelse.

Du har rätt att, när behandling sker med stöd av samtycke, när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Vi upphör då med behandlingen om vi inte är skyldig att enligt lag behandla personuppgifterna trots att du har begärt att dessa ska raderas.

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett allmänt eller berättigat intresse har du rätt att göra en invändning mot behandlingen. Exempelvis om dina uppgifter används för marknadsföringsändamål.

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du bestrider uppgifternas korrekthet eller behandlingen är olaglig.

Du har rätt att få ut personuppgifter som behandlas automatiskt i ett maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.

RÄTT ATT KLAGA
Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig med klagomål till den svenska tillsynsmyndigheten, Datainspektionen www.datainspektionen.se.