Publicerat tisdag 21 dec 2021, 16:31

Ändrade ägarförhållanden i Fastighets AB Stenvalvet (publ)

Svenska kyrkans tjänstepensionsförening (”Kyrkans pension”) och Stiftelsen för Strategisk Forskning (”SSF”) har ingått avtal med Kåpan tjänstepensionsförening (”Kåpan”) om att förvärva Kåpans samtliga aktier i Fastighets AB Stenvalvet (publ). Med anledning av aktieöverlåtelsen kommer Stenvalvet att söka nödvändiga godkännanden från dess långivande banker och, efter att tillträde till aktierna skett, vidta avtalade åtgärder i förhållande till obligationsinnehavare.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) har den 5 november 2021 gått ut med pressmeddelande om förvärv av aktier i Fastighets AB Stenvalvet (publ) (”Stenvalvet”) från Kåpan. Aktierna i Stenvalvet omfattas av överlåtelsebegränsningar och med anledning av detta har Kåpan lämnat ett erbjudande till Kyrkans pension och SSF att förvärva Kåpans samtliga aktier i Stenvalvet, motsvarande cirka 46 procent av aktiekapitalet och rösterna i Stenvalvet. Kyrkans pension och SSF har beslutat att utnyttja erbjudandet från Kåpan och i samband med detta idag ingått ett avtal med Kåpan om köp av Kåpans samtliga aktier i Stenvalvet och därtill knutna fordringar på Stenvalvet.

Tillträde förväntas ske under januari 2022 och kommer att leda till att Kyrkans pension och SSF tillsammans blir ägare till 100 procent av Stenvalvet och ökar sitt ägande från cirka 37 respektive 16 procent till cirka 69 respektive 31 procent av aktiekapitalet och rösterna i Stenvalvet.

Med anledning av aktieöverlåtelsen kommer Stenvalvet att söka nödvändiga godkännanden från dess långivande banker och, efter att tillträde till aktierna skett, vidta avtalade åtgärder i förhållande till obligationsinnehavare.

För frågor eller ytterligare information kontakta:                
Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Jan Koskela, Interim CFO, 070-340 30 99, finans@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2021 kl 17.30.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 607 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som utbildning, vård & omsorg, rättsväsende och myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Läs mer på stenvalvet.se

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida