Publicerat torsdag 13 jan 2022, 09:30

Återköpserbjudande avseende obligationslån emitterade av Stenvalvet

Denna information är endast utformad på svenska.

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN) LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stockholm, 13 januari 2022

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (”Stenvalvet” eller ”Bolaget”) meddelar, i enlighet med de allmänna villkor som gäller för samtliga dess utestående obligationslån, att innehavare av obligationer är berättigade att under en begränsad period sälja sina obligationer till Bolaget till ett pris motsvarande det belopp som ska återbetalas på respektive obligationslåns förfallodag tillsammans med upplupen men obetald ränta. Meddelandet är en följd av den ägarförändring i Bolaget som aviserades genom separat pressmeddelande den 21 december 2021.

Stenvalvet hänvisar till de allmänna villkoren daterade 7 januari 2020 (”Allmänna Villkor”) och som gäller för dess obligationslån med följande ISIN:

  • SE0012194025
  • SE0013101805
  • SE0013101813
  • SE0013882628
  • SE0013882636
  • SE0013102035
  • SE0013102308
  • SE0013360336
  • SE0013360328
  • SE0013360500

Ord och uttryck som definieras nedan ska ha den innebörd som framgår av Allmänna Villkor.

Så som aviserades av Bolaget i separat pressmeddelande den 21 december 2021 har det skett en ägarförändring i Stenvalvet. Bolaget hänvisar till det separata pressmeddelandet för mer information om ägarförändringen. I enlighet med avsnitt 9 (Återköp vid Ägarförändring) i Allmänna Villkor erbjuder Bolaget nu därför samtliga Fordringshavare i de obligationslån med ISIN som listas ovan att överlåta alla, eller vissa, av sina MTN till Bolaget till ett pris motsvarande Nominellt Belopp för respektive MTN tillsammans med per återköpsdagen upplupen men obetald ränta Återköpsdagen kommer att infalla den 10 februari 2022 och Fordringshavare som önskar påkalla överlåtelse av MTN till Bolaget ska tillställa Bolaget en vederbörligen ifylld och undertecknad anmälningssedel senast klockan 17.00 (CET) den 27 januari 2022.

För att erhålla anmälningssedel och för frågor, vänligen kontakta:

Om Fastighets AB Stenvalvet

Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 607 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som utbildning, vård & omsorg, rättsväsende och myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Läs mer på stenvalvet.se

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida