Publicerat torsdag 20 feb 2020, 13:05

Bokslutskommuniké januari – december 2019

Perioden i korthet (jämförelsevärden inom parentes avser utfall jan-dec 2018):

  • Hyresintäkterna ökade till 888 (811) mkr.
  • Driftöverskottet ökade till 629 (578) mkr.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 226 (220) mkr.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 559 (485) mkr och på räntederivat till -41 (-25) mkr.
  • Resultatet efter skatt blev 559 (584) mkr.
  • Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick vid slutet av kvartalet till 12 025 (11 105) mkr.
  • Under perioden frånträddes fastigheter för ett sammanlagt värde om ca 1,1 mdr kr. En projektfastighet förvärvades för ca 140 mkr.

Rapporten i sin helhet finns även att tillgå här

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, äldreboende, vård- omsorgsboende, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och regioner som är hyresgäster och utförare. Stenvalvet bildades 2010 och ägs av Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt dagliga arbete och samarbete med våra kunder, hyresgäster och omvärld.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida