Publicerat måndag 29 maj 2023, 14:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) meddelar förändringar i kapitaliseringen

Fastighets AB Stenvalvet (”Stenvalvet”) meddelar idag att:

  • Nya kreditfaciliteter om totalt 1 800 mkr har tecknats
  • Omstrukturering av derivatportföljen genomförs och nya ränteswappavtal har ingåtts
  • Ägarlån om 1 600 mkr ska återbetalas
  • Ägarlån om 245 mkr och upplupen ränta konverteras till eget kapital

Stenvalvet kommer att använda del av de nya kreditfaciliteterna om 1 800 mkr till att återbetala lån om 1 600 mkr till Stenvalvets befintliga ägare Kyrkans Pension och Stiftelsen för Strategisk Forskning (”Ägarna”) i slutet av juni 2023. Resterande del av lån från Ägarna, uppgående till 245 mkr samt upplupen ränta för andra kvartalet 2023, kommer att konverteras till eget kapital av Ägarna.

Efter den förändrade kapitaliseringen kommer koncernens externa lånevolym uppgå till 8 947 mkr inklusive den nyupplåning av banklån om 975 mkr med utbetalning under andra kvartalet 2023 som kommunicerades i samband med Stenvalvets delårsrapport publicerad den 23 maj 2023. Outnyttjade kreditfaciliteter uppgår till 1 150 mkr och härutöver uppgår Stenvalvets likvida medel per dagens datum till 720 mkr. Det nominella ränteswappbeloppet har fram till idag ökat med 1 000 mkr och uppgår till 5 616 mkr. Efter den förändrade kapitaliseringen är låneportföljen räntesäkrad till 70 %. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden per dagens datum uppgår till 2,85 år och räntebindningstiden uppgår till 2,49 år inräknat effekt av ränteswappavtal. Den genomsnittliga räntan på Stenvalvets totala lånevolym uppgår till 2,84 % per dagens datum.

Stenvalvets tidigare kommunicerade finansiella riskbegränsningar innebär att belåningsgraden varaktigt ska understiga 50 % samt att räntetäckningsgraden varaktigt ska överstiga 3 ggr. Stenvalvet bedömer att den förändrade kapitaliseringen ryms inom ramen för dessa finansiella riskbegränsningar.

På Stenvalvets årsstämma den 19 april 2023 beslutades att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 skulle utgå.

Till följd av den tidigare ägaren Kåpan Pensions avsedda avyttring av hälften av sitt ägande i Stenvalvet till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i november 2021 utnyttjade Ägarna sin förköpsrätt och ökade därigenom sin kapitalallokering till Stenvalvet. Genom återbetalningen av Ägarnas lån till Stenvalvet uppnår Ägarna en mer välbalanserad kapitalallokering till Stenvalvet.

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Dag Klackenberg, styrelseordförande, 070-644 77 79
Maria Lidström, VD, 070-678 06 98,
maria.lidstrom@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2023 kl. 14:00.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida