Publicerat fredag 28 jan 2022, 11:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) meddelar resultat i återköpserbjudandet avseende egna obligationslån

Stenvalvet meddelar att man den 10 februari 2022 har mottagit begäran om återköp av egna obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om SEK 762.000.000. Återköpserbjudandet är en följd av den ägarförändring i bolaget som offentliggjordes i separat pressmeddelande den 21 december 2021.

Stenvalvet hänvisar till det separata pressmeddelande som offentliggjordes av Stenvalvet den 13 januari 2022 om att innehavare av obligationer emitterade av bolaget är berättigade att under en begränsad period sälja sina obligationer till bolaget. Meddelandet är en följd av den ägarförändring i Stenvalvet som offentliggjordes den 21 december 2021.

Stenvalvet meddelar härmed följande utfall i återköpserbjudandet.

ISIN Låneförfall Belopp som begärts
återköpt av Stenvalvet (SEK)
Utestående nominellt
belopp efter återköp (SEK)
SE0013882628 2024-10-07 60.000.000 340.000.000
SE0013360328 2025-06-30 80.000.000 120.000.000
SE0013102308 2026-05-28 332.000.000 268.000.000
SE0013360500 2026-10-20 110.000.000 290.000.000
SE0013360336 2027-06-30 180.000.000 220.000.000
Totalt: 762.000.000

Stenvalvet har mottagit begäran om återköp av egna obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om SEK 762.000.000. På dagen för detta pressmeddelande har Stenvalvet obligationer utestående med ett sammanlagt nominellt belopp om SEK 4.450.000.

Återköpsdagen kommer att infalla den 10 februari 2022 varvid bolaget ska återköpa samtliga obligationer för vilket begäran om återköp mottagits. Återköpen kommer att göras till ett pris motsvarande det belopp som ska återbetalas på respektive obligationslåns förfallodag (vilket i samtliga fall utgörs av dess nominella belopp) tillsammans med upplupen men obetald ränta.

Stenvalvets återköp finansieras med egen kassa. Samtliga återköpta obligationer kommer att makuleras av bolaget.

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Jonas Rosengren, CFO, 076-113 70 22, jonas.rosengren@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022 kl 12.00.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 607 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som utbildning, vård & omsorg, rättsväsende och myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Läs mer på stenvalvet.se

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida