Publicerat måndag 20 jun 2022, 16:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) presenterar mål och utdelningspolicy samt återbetalar 1 mdkr av aktieägarlån

Finansiella mål, finansiella riskbegränsningar och utdelningspolicy

Styrelsen för Fastighets AB Stenvalvet (publ) (”Stenvalvet”) har fastställt finansiella mål, finansiella riskbegränsningar samt utdelningspolicy för Stenvalvet enligt följande.

Finansiella mål

  • Årlig tillväxt i eget kapital inkl. ägarlån över tid om minst 10 procent inkl. värdeöverföringar (1).
  • Årlig tillväxt i förvaltningsresultat exkl. ränta på ägarlån över tid om minst 10 procent.

Finansiella riskbegränsningar

  • Belåningsgraden (2) för koncernen ska varaktigt understiga 50 procent.
  • Räntetäckningsgraden (3) för koncernen ska varaktigt överstiga 3 gånger.

Utdelningspolicy

  • Årlig värdeöverföring till aktieägarna ska uppgå till maximalt 40 procent av föregående års förvaltningsresultat exkl. ränta på ägarlån. Därutöver kan, med beaktande av Stenvalvets finansiella riskbegränsningar, ytterligare värdeöverföringar av engångskaraktär aktualiseras i händelse av t.ex. materiella avyttringar.

Återbetalning av ägarlån

Efter avyttringen av fastigheter inom segmentet äldreboenden under första kvartalet 2022 till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 2,1 mdkr är Stenvalvet överkapitaliserat, innebärande att belåningsgraden under första kvartalet 2022 minskade från 41 procent till 35 procent. I syfte att skapa en mer ändamålsenlig likviditets- och kapitalstruktur i förhållande till Stenvalvets operativa verksamhet samt finansiella mål, finansiella riskbegränsningar och utdelningspolicy, har styrelsen beslutat att återbetala 1 mdkr av aktieägarlånet. Återbetalningen kommer genomföras under andra kvartalet 2022. Efter återbetalningen kommer kvarvarande aktieägarlån uppgå till nominellt 1,845 mdkr och belåningsgraden proforma per 31 mars 2022 uppgå till cirka 41 procent.

(1) Värdeöverföring definierat som ränta på ägarlån, vinstutdelning, inlösen av aktier och annan värdeöverföring till aktieägarna.

(2) Belåningsgrad definierat som nettoskuld exkl. ägarlån i förhållande till fastigheternas marknadsvärde.

(3) Räntetäckningsgraden definierat som förvaltningsresultat (senaste 12 mån) efter återläggning av finansiella intäkter och liknande poster i relation till räntekostnader exkl. ränta på ägarlån och liknande poster.

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se   

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2022 kl. 18.00.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida