Publicerat torsdag 22 feb 2024, 17:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar bokslutskommuniké 2023

Stenvalvet summerar året med en driftnettoökning om 10 % - ett styrkebesked i osäkra tider. Verksamhetens driftnetto har ökat genom nya och omförhandlade hyresavtal kombinerat med KPI-indexering. Stenvalvets segment, samhällsfastigheter, visar återigen prov på uthållighet i kraft av fortsatt god efterfrågan.

”Under året har vi upplevt en fortsatt stor efterfrågan på Stenvalvets lokaler och tjänster, och det är glädjande att både nya och befintliga hyresgäster har kunnat växa inom vårt fastighetsbestånd”, säger Maria Lidström VD på Stenvalvet.

Ekonomiskt utfall i korthet:

  • Intäkterna uppgick till 1 037 mkr (954), en ökning med 9 %. I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 13 %.
  • Driftnettot uppgick till 730 mkr (665), en ökning med 10 %. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 13 %.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 398 mkr (277). Ökningen om 44% förklaras av driftnettoökning och minskat finansnetto, bland annat till följd av återbetalda ägarlån.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -662 mkr (397), varav 46 mkr (51) avsåg realiserad värdeförändring. Värdeförändringar på räntederivat uppgick till -283 mkr (427).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -440 mkr (1 060).
  • Under året investerades 240 mkr (188) i befintligt fastighetsbestånd.
  • Fastighetsvärdet uppgick per 31 december till 15 935 mkr (16 538).
  • Styrelsen avser föreslå att årsstämman inte lämnar någon utdelning för 2023.

Läs hela bokslutskommunikén på Stenvalvets hemsida.

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Maria Sidén, CFO, 070-337 66 36, maria.siden@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl 17:00.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida