Publicerat onsdag 23 feb 2022, 13:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari – december 2021

Stenvalvet summerar ett rekordstarkt år med ett resultat efter skatt på 2,45 mdr och ökat förvaltningsresultat med 13 %, under ytterligare ett år som präglats av coronapandemin.

Stenvalvets finansiella ställning stärktes under 2021 och de finansiella nyckeltalen är fortsatt mycket stabila. Förvaltningsresultatet ökade med 13 %, som en effekt av en effektivare förvaltning och en kostnadseffektiv upplåning. Belåningsgraden sjönk till historiskt låga 41,3 % med en räntetäckningsgrad som uppgick till 5,6 ggr.

I december ingick Kyrkans pension och Stiftelsen för Strategisk Forskning avtal med Kåpan Pensioner om att förvärva samtliga aktier i Stenvalvet. Tillträde av aktierna skedde under januari 2022 och innebär att Kyrkans pension och Stiftelsen för Strategisk Forskning numera tillsammans äger 100 % av Stenvalvet. Stenvalvet kommer därmed fortsatt ha institutionella ägare med långsiktigt perspektiv och strategin med en aktiv portföljförvaltning med stabil lönsamhet och tillväxt ligger fast.

Med anledning av att styrelsen har godkänt bokslutskommunikén för helåret 2021 publiceras den idag på bolagets hemsida.

Sammanfattning helår 2021:

  • Hyresintäkterna ökade till 940 mkr (890)
  • Driftöverskottet ökade till 682 mkr (643)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 258 mkr (229)
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 796 mkr (188) och på räntederivat till 112 (-39)
  • Resultatet efter skatt blev 2 450 mkr (255)
  • Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick vid slutet av perioden till 17 853 mkr (13 464)
     

Bokslutskommuniké 2021

För frågor eller ytterligare information kontakta:                
Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Jonas Rosengren, CFO, 076-113 70 22, jonas.rosengren@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl 14.00.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida