Publicerat torsdag 24 aug 2023, 15:45

Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni 2023

Stenvalvets förvaltningsresultat fortsätter att förbättras. KPI-indexering, nya och omförhandlade avtal samt förändrad kapitalisering bidrar till en tillväxt om 32 % i jämförelse med samma period föregående år.

”Stenvalvets delmarknad, samhällsfastigheter, står sig fortsatt stark med god efterfrågan hos våra kunder. Merparten av våra kunder har avtal med KPI-indexering och bedriver skattefinansierad verksamhet. Det bidrar till att Stenvalvets kassaflöde från den löpande verksamheten förblir stabilt och tryggt, oavsett en turbulent omvärld”, säger Maria Lidström VD på Stenvalvet.

Ekonomiskt utfall i korthet:

  • Intäkterna uppgick till 518 mkr (470), en ökning med 10 %. I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 16 %.
  • Driftnettot uppgick till 369 mkr (336), en ökning med 10 %. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 15 %.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 174 mkr (131), en ökning med 32 %.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -283 mkr (479). Värdeförändringar på räntederivat uppgick till -37 mkr (379).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -119 mkr (931).
  • Under perioden investerades 110 mkr (99) i befintligt fastighetsbestånd.
  • Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick per 30 juni 2023 till 16 396 mkr (16 530).

Läs hela delårsrapporten på Stenvalvets hemsida.

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Maria Sidén, CFO, 070-337 66 36, maria.siden@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2023 kl 15.45.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida