Publicerat onsdag 04 maj 2022, 12:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar delårsrapport för januari – mars 2022

Stenvalvet inleder året stabilt och levererar ett resultat som visar ett starkt kassaflöde. ”Samhällsfastigheter fortsätter vara ett attraktivt tillgångsslag och vi prognostiserar för ett fortsatt stort behov och efterfrågan under lång tid framöver”, säger Maria Lidström VD på Stenvalvet.

Ekonomiskt utfall i korthet:

  • Hyresintäkterna ökade till 241 mkr (235)
  • Driftöverskottet ökade till 169 mkr (167)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 68 mkr (67)
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 195 mkr (0) varav 197 mkr hänförs till resultat vid avyttringar
  • Värdeförändringar på räntederivat uppgick till 221 mkr (61)
  • Resultatet efter skatt blev 409 mkr (82)
  • Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick vid slutet av perioden till 16 267 mkr (13 582)

Läs delårsrapporten här:
Stenvalvets delårsrapport januari-mars 2022

För frågor eller ytterligare information kontakta:              
Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Mihaela Gustafsson, CFO, 076-118 67 32, mihaela.gustafsson@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl 14.00.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida