Publicerat tisdag 21 maj 2024, 16:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar delårsrapport för januari-mars 2024

”Marknaden för specialanpassade fastigheter inom samhällsservice är fortsatt god och vi kan summera en positiv nettouthyrning för det första kvartalet”, säger Maria Lidström VD på Fastighets AB Stenvalvet. Det mest hållbara och långsiktiga är att se till att befintliga lokaler stödjer kundens verksamhet framåt.

Ekonomiskt utfall i korthet:

  • Intäkterna uppgick till 267 mkr (262). I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 14 mkr motsvarande en ökning om 6 %.
  • Driftnettot uppgick till 192 mkr (181), en ökning med 6 %. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 19 mkr, motsvarande en ökning om 11 %.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 129 mkr (86). Ökningen om 51 % för­klaras av driftnettoökning och minskat finansnetto, bl a till följd av återbetalda ägarlån under 2023.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -224 mkr (5). Värdeförändringar på räntederivat uppgick till 7 mkr (-63).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -66 mkr (22).
  • Under årets första kvartal investerades 50 mkr (24) i befintligt fastig­hetsbestånd.
  • Fastighetsvärdet uppgick per 31 mars 2024 till 15 762 mkr (16 562).

Läs hela delårsrapporten på vår hemsida.

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Maria Sidén, CFO, 070-337 66 36, maria.siden@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2024 kl 16.00.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida