Publicerat torsdag 16 nov 2023, 17:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar delårsrapport för januari-september 2023

Stenvalvet summerar kvartalet och konstaterar att marknaden är fortsatt stabil med hög efterfrågan på lokaler för välfärds- och samhällsservice. Stenvalvet levererar ett starkt förvaltningsresultat i det tredje kvartalet med en ökning på 43 % jämfört med samma kvartal 2022. Fastighetsförsäljningar har påverkat kvartalets resultat positivt genom en realiserad vinst om 49 mkr.

”Utbyggnaden av välfärdssamhället står inför stora utmaningar, behovet är stort inom flera delar av samhällsfastighetssegmentet samtidigt som kommuner och regioner går med kraftiga underskott. Det är viktigare nu än någonsin med samarbete mellan den offentliga sektorn och privata aktörer”, säger Maria Lidström VD på Stenvalvet.

Ekonomiskt utfall i korthet:

  • Intäkterna uppgick till 770 mkr (707), en ökning med 9 %. I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 12 %.
  • Driftnettot uppgick till 561 mkr (507), en ökning med 11 %. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 13 %.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 302 mkr (221), en ökning med 37 %.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -617 mkr (493), varav 49 mkr (52) realiserad värdeförändring. Värdeförändringar på räntederivat uppgick till -47 mkr (449).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -283 mkr (1 062).
  • Under perioden investerades 193 mkr (126) i befintligt fastighetsbestånd.
  • Fastighetsvärdet uppgick per 30 september 2023 till 15 882 mkr (16 572).

Läs hela delårsrapporten på Stenvalvets hemsida.

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Maria Sidén, CFO, 070-337 66 36, maria.siden@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2023 kl 17.00.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida