Publicerat tisdag 12 sep 2017, 19:05

Fastighets AB Stenvalvet växer och förstärker organisationen

Fastighets AB Stenvalvet har på knappt tre år ökat sitt fastighetsbestånd med drygt två tredjedelar till ett marknadsvärde idag på ca 10 miljarder. Företaget är specialiserat på samhällsfastigheter och arbetar med långsiktighet och lyhördhet via lokal närvaro. 

Organisationen har under perioden vuxit med drygt 20 personer, och fortsätter att förstärkas med nya resurser.

Sara Östmark har utsetts till vice VD utöver sin nuvarande roll som Affärsutvecklingschef. Sara har arbetat på Stenvalvet sedan företaget bildades 2010.

Till projektenheten har Louise Carlsson rekryterats som projektutvecklare. Louise kommer närmast från byggledningsföretaget Forsen, och hennes första dag på Stenvalvet är den 2 oktober.

Till Ledningsgruppen har under det senaste året även tillkommit tre personer via rekryteringen av projektchef Eva Kriegelstein, förvaltningschef Mattias Tegefjord och ekonomi- och finanschef, Johan Sundin.

Under sommaren har dessutom kommunikationsassistent Sara Aggesjö och förvaltningsassistent i region Skåne, Julia Eckerholm rekryterats.

I Stenvalvets fastighetsportfölj finns en del outnyttjade byggrätter och projektenheten har nu full kapacitet för att aktivt kunna utveckla dessa och samtidigt ta sig an nya projektfastigheter inom vård, skola och omsorg. Stenvalvet har ett flertal planprocesser igång hos flera kommuner i landet och vi arbetar bl.a. aktivt med att utveckla ett nytt vård- och omsorgsboende på vår fastighet i Farsta Strand.

De finansiella resurserna för både nya förvärv, projekt och en långsiktig förvaltning är redan säkrade genom företagets starka ägare; Alecta, Kyrkans pensionskassa, AI Pension, Kåpan Pensioner Försäkringsförening samt Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

Stenvalvet bildades 2010 och ägs av AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Stenvalvet är ett fastighetsbolag med fokus på lokaler innehållande samhällsnyttig verksamhet. Stenvalvet äger 109 fastigheter för ca 9 600 miljoner kr. Bolagets affärsidé är att äga, aktivt förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Sverige.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida