Publicerat torsdag 27 aug 2020, 11:48

Hållbart i alla led

Stenvalvet lägger ribban högt för hållbarhetsarbetet. Hållbarhets- och innovationschefen Pia Orthén har satt ett övergripande mål att minska bolagets klimatavtryck genom ett systematiskt arbetssätt.

Att springa på alla bollar samtidigt är inte möjligt. Det menar Pia Orthén, hållbarhets- och innovationschef, när hon pratar om Stenvalvets nya hållbarhetsstrategi.
– Förra året började vi med att göra en väsentlighetsanalys över områden vi i första hand ska fokusera på. Generellt har hållbarhet gått från att vara något som upplevdes som svårt och krångligt till att bli en hygienfaktor. Genom rekryteringen av en hållbarhets- och innovationschef signalerar Stenvalvet att detta är ett prioriterat område som ska genomsyra alla led – nu har hållbarhet blivit en integrerad del av företagets affärsverksamhet.
– Det handlar om att vi tar ansvar för hur vi utvecklar våra fastigheter med så liten påverkan på klimat och miljö som det går. Vi vill göra det så bra som möjligt för kunderna, men också för framtiden, säger hon.

Pia, som började på Stenvalvet i februari 2019, har det strategiska ansvaret för just frågor som miljö och klimat, samhällsansvar och affärsetik. Sedan hon började i rollen har hon främst arbetat med att ta fram riktlinjer för hållbarhetsarbetet och att standardisera processer. Detta för att lägga grunden så att hållbarhetsarbetet praktiskt ska kunna användas i alla verksamheter i hela organisationen. Det ska bli en vana och vara självklart att använda de verktyg som nu finns. I enheten för hållbarhet och innovation, som är Pias ansvarsområde, ingår även Hans Drevsson, som är teknisk chef, och energicontroller Mario Lövstrand.
 – Vår enhet utgör en stödfunktion i bolaget. Med våra olika kompetenser kompletterar vi varandra bra där jag har det paraplyövergripande ansvaret medan Hans och Mario är specialiserade på energi och teknik.

För Stenvalvet handlar hållbarhet också om det mänskliga perspektivet. Dialog mellan hyresvärd och hyresgäst är en del i detta. På lokal nivå arrangeras grillkvällar, fotoutställningar eller jullunch på exempelvis äldreboenden i Stenvalvets fastigheter – enkla men uppskattade aktiviteter. Varje initiativ som tas inom ramen för social hållbarhet driver också på företagets vilja att bidra ännu mer, att verkligen förstå och se människorna som bor och arbetar i fastigheterna. Det är också genom denna drivkraft som idén om koncepthus tagit form och som blivit en av Pias hjärtefrågor. – Vi kan äldreboenden och vet att vårdbehovet alltid är detsamma. Just därför passar det att göra äldreboende till ett koncept. I konceptet ingår bland annat att äldreboendet ska vara placerat i en miljö som erbjuder social interaktion.

En annan parameter är att samordna lokaler och hitta synergier med andra samhällsnyttiga verksamheter i kvarteret, exempelvis skolor eller vårdboenden. Detta ger även andra vinster i form av bättre resursutnyttjande och färre transporter, säger Pia.

Även inomhusmiljön ska vara anpassad utifrån behov. Färg- och materialval görs med omsorg och med pedagogiskt syfte. Ett av Stenvalvets första egna projekt som planerats från grunden är äldreboendet Lydiahemmet i Farsta Strand. Här har man utgått från flöden för att skapa en behovsanpassad inomhusmiljö både för boende och personalen. – Vi strävar ständigt efter förbättringar. Ett led i det är att testa nya innovationer som på något sätt ska hjälpa oss att bli mer hållbara och öka värdet för våra hyresgäster. Just nu testas ett så kallat dynamiskt ljus – belysning som återskapar naturligt ljus inomhus. Ljuset bidrar till ökat välbefinnande och förbättrar sömnkvaliteten.
– Tänk om exempelvis användningen av sömnmedel på äldreboenden skulle kunna minskas med hjälp av rätt ljus, säger Pia.

Bygg- och fastighetsbranschen är en spännande bransch på många sätt där innovationer kan få stor betydelse. Ett exempel är inom energianvändningen. I dag svarar branschen för drygt en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Med rätt åtgärder och ny teknik kan klimatavtrycket minskas effektivt. Här har Stenvalvet satt som mål att minska energianvändningen för uppvärmning med 20 procent i fastigheterna till 2023 med utgångspunkt från 2018.
– Ett första steg som vi tagit är att koppla upp och övervaka våra fastigheter på distans för att kunna identifiera de brister som finns, säger Hans, teknisk chef.

Det är han, tillsammans med Mario Lövstrand, som leder arbetet med att driftoptimera fastigheterna. Att de tekniska systemen fungerar som det är tänkt är A och O för att energianvändningen ska kunna minskas. – Det handlar om att säkerställa driften, men också att se till att det vi levererar till våra kunder är av rätt kvalitet, säger han.

Även drifttiderna har setts över på plats. I Hans och Marios uppgifter ingår nämligen att åka ut till kunderna och se över hur allt fungerar i verksamheten för att identifiera var och när förbrukningen kan minskas eller helt stängas av.
 – Till exempel har vi varit och tittat i våra skolor för att kartlägga vid vilka tider system som ventilation, elektricitet och uppvärmning måste vara igång under dygnet, veckorna och hela året. Allt behöver ju inte vara igång hela tiden – under sommarmånaderna kan man exempelvis dra ner på ganska mycket i en skola, säger Hans.

Ett annat mål är också att minska på vattenanvändningen med 10 procent inom fem år. Med verksamheter som skolor, äldreomsorg och storkök landade den totala vattenförbrukningen i Stenvalvets fastigheter på 200 000 kubikmeter under 2019.

Men det finns trots allt ett tak för hur mycket Stenvalvet kan minska energi och vattenanvändningen genom driftoptimering och tekniska lösningar. En del av ansvaret ligger också på hyresgästen.
– En viktig del i vårt arbete är att prata med våra hyresgäster och informera dem om vad de själva kan göra för att påverka. Där är våra gröna hyresavtal en pusselbit som vi kommer att jobba mer aktivt med. Det är också fler och fler hyresgäster som själva efterfrågar den här typen av avtal för att de vill minska sin egen miljö- och klimatpåverkan. Och eftersom minskad energianvändning också leder till minskade kostnader är det en vinst för alla, säger Pia. I alla projekt, små som stora, används hållbarhetsprogrammet som Pia har tagit fram. I det finns bland annat krav att förhålla sig till inom områdena klimat, energi, material, vatten och avfall.
– För att säkerställa att de material som byggs in i våra fastigheter inte är farliga för människors hälsa eller miljön använder vi oss av systemet SundaHus. Det ger oss en ökad kontroll över det material som finns i fastigheterna. Det är extra viktigt i våra lokaler då vi har en stor del barn och äldre som vistas eller bor där, fortsätter hon.

Vad är nästa steg i Stenvalvets hållbarhetsarbete?
 – För att säkerställa att även vår finansiering är hållbar tar vi nu fram ett ramverk så att vi kan emittera hållbara obligationer eller ta gröna lån. Pengarna är då öronmärkta till ett grönt eller socialt projekt – exempelvis till att installera solceller eller miljöcertifiera en fastighet, avslutar Pia.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12,8 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Fastighetsbeståndet är fördelat på två regioner; Nord och Syd. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida