Revisorer

Bolagets revisor väljs av årsstämman för en mandattid om ett år.

Vid årsstämman den 21 april 2020 omvaldes det auktoriserade revisionsföretaget KPMG AB (Box 16106, 103 23 Stockholm) till revisorer för perioden fram till och med slutet av årsstämman 2021.

Huvudansvarig revisor är sedan räkenskapsåret 2019 den auktoriserade revisorn Anders Jerkeryd.