Med fokus på hållbarhet

Hållbarhet är en av fyra hörnstenar i Stenvalvets strategi och en självklar och integrerad del av affärsverksamheten. Som långsiktig aktör inom samhällsfastigheter vill vi vara en del av samhällsutvecklingen och skapa värde för alla våra intressenter, samtidigt som vi tar ansvar för den påverkan våra beslut och vår verksamhet har på samhället och miljön. Vårt arbete styrs av en policy för hållbar utveckling, som fastställer vårt åtagande och våra övergripande fokusområden. Stenvalvets Hållbarhetspolicy (pdf)

Vår uppförandekod och uppförandekoden för leverantörer beskriver hur vi och våra leverantörer och samarbetspartners ska agera för att leva upp till våra åtaganden och värderingar såväl internt som externt.

Under 2020 satte vi ett ambitiöst mål om att vara klimatneutrala år 2030. Att välja klimatsmarta material vid nybyggnation och renovering av fastigheter, samt verka för en energieffektiv drift och förvaltning, är exempel på frågor vi hanterar för att bidra till omställningen till en fossilfri ekonomi. Vi arbetar med målsättningen att miljöcertifiera all nyproduktion och sedan 2021 arbetar vi också med certifiering av det befintliga fastighetsbeståndet. I tabellen nedan visas våra fokusområden och exempel på aktiviteter.

Många av dagens utmaningar inom hållbarhet kräver innovativa lösningar. Tillsammans med kunder och i nära samarbete med arkitekter och leverantörer söker vi ständigt nya vägar för att erbjuda fastigheter som är både kostnadseffektiva, flexibla och klimatsmarta. I det sociala värdeskapandet ingår att erbjuda säkra och hälsosamma arbetsplatser för medarbetare, kunder och entreprenörer och att proaktivt hantera alla typer av affärsetiska risker vi exponeras för.

I ett längre perspektiv innebär också grön finansiering att investeringar i miljöcertifierade och energieffektiva byggnader, energibesparande projekt och förnybar energi kan göras i en snabbare takt. Mer om vår gröna finansiering hittar du här: Grön finansiering

Mer information om vårt hållbarhetsarbete finns Års- och hållbarhetsredovisningen:
Stenvalvet Års- och hållbarhetsredovisning 2021