Vi utvecklar alla typer av samhällsfastigheter och bygger för egen förvaltning

Vi drivs av att utveckla samhällsfastigheter så att våra hyresgäster kan bedriva en bra omsorg av våra barn och äldre och övriga i samhället.

Vi söker ständigt efter nya projektmöjligheter i form av mark och byggnader i attraktiva lägen.

Vår process

Behovet av fler skolor och äldreboenden i landet ökar och det är viktigt att göra rätt val när man ska bygga och utveckla de fastigheter som finns och de som planeras. Genom att vara långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla så kan vi erbjuda lokaler som ger våra hyresgäster bra ytor med värden som bidrar till en bättre verksamhet.

Både barn och äldre har behov av bra miljöer som ger trygghet och personalen behöver en bra arbetsmiljö så att omsorgen kan ges med bästa möjliga förutsättningar. Att skapa specialanpassade samhällsfastigheter kräver en särskild förståelse för hur verksamheterna fungerar och bedrivs.

Våra projekt inleds alltid med att analysera och skapa förståelse för våra hyresgästers specifika behov. Vi kan sedan med hjälp av vår erfarenhet och kunskap bidra med ytterligare förbättring och utveckling tillsammans med våra hyresgäster.

Läs mer om våra koncept och de synergier vi ser när vi kombinerar olika verksamheter under länkarna.

Vår gemensamma utmaning

När samhället förändras och invånarna blir allt äldre ökar kraven på innovativa och hållbara lösningar. Behovet av olika former av boenden för äldre kommer att öka markant de kommande åren samtidigt som det kommer att bli svårare att hitta personal.

För att kunna erbjuda bra och ändamålsenliga lokaler krävs kunskap om hur verksamheterna fungerar. Ytorna ska vara effektiva, erbjuda hemkänsla, trygghet och meningsfullhet för de äldre, samtidigt som det ska vara en attraktiv arbetsplats. Våra fastigheter utformas för att stödja verksamheten!

Ofta talas det om äldre som en grupp snarare än som unika personer med olika behov. Det behöver finnas ett varierat utbud på marknaden så att valmöjligheterna utökas. En tredjedel av landets äldre bor i småhus och kan tänka sig att flytta till ett boende för ökad trygghet och gemenskap, men utbudet är idag mycket begränsat. I många av landets kommuner saknas samtidigt bostäder för barnfamiljer och de förlorar tillväxtmöjligheter. Genom att planera boenden för äldre så gynnas även bostadskarusellen.

Stenvalvet vill vara med och påverka samhällsutvecklingen, för att tillsammans ta ett helhetsgrepp om samhällsplaneringen och skapa ett behovsanpassat utbud av boenden för äldre.

Den demografiska utvecklingen

Antalet äldre blir allt fler räknat både i antal individer och som andel av befolkningen. Samtidigt är vi friskare än tidigare vilket leder till att vi lever allt längre. Detta innebär att fler människor kommer att utveckla demens och andra sjukdomar relaterade till hög ålder.

Behovet av vård och stödinsatser kommer att öka markant vilket ställer krav på ändamålsändliga lägenheter och vård- och omsorgsboenden runt om i landet.

Kommunernas utmaning

För att kunna möta det ökande behovet av vård- och omsorgsboenden i landet samt efterfrågan på anpassade boenden för äldre krävs stora investeringar. Privata aktörer som är specialiserade inom samhällsfastighetssegmentet kommer att behövas för att avlasta kommunernas personella och ekonomiska resurser.

Bristen på äldreboenden i kombination med regeringens klimatmål om att nå noll utsläpp till år 2045 innebär en ytterligare utmaning för många av landets kommuner. Läs mer om hur vi arbetar med frågan i våra koncept nedan.

Under den kommande tioårsperioden ökar antalet personer över 80 år med ca 266.000 personer medan ökningen för de i arbetsför ålder ökar med 270.000 personer. Boendet är den största utmaningen for framtidens äldreomsorg. Samhällsfunktioner och byggande måste planeras efter äldres behov i mycket större utsträckning. Att kunna flytta i tid ar nyckeln. Utbudet av boenden som passar äldre är ofta tunt och resultatet blir ofta ett oönskat kvarboende med oro och isolering då situationen till slut blir ohållbar.

Det som byggs ska fungera i många decennier framöver, vikten att tänka långsiktigt och effektivt för en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är fundamental.

Vi ser många möjligheter och många faktorer som påverkar resultatet av ett gott boende och en god arbetsmiljö. Kunskap, engagemang och erfarenhet är viktigt för ett samarbete och agera som en långsiktig partner.