Vårt koncept, vårt omsorgskvarter

Stenvalvet har tillsammans med Belatchew arkitekter utformat ett koncept med syfte att hitta bra synergier mellan verksamheter som vi anser passa mycket bra ihop.

Genom att placera verksamheterna tillsammans kan leveranser samordnas, storkök och lokaler samutnyttjas och utemiljöer kan erbjuda den sociala interaktionen. Genom att placera äldreboendet intill trygghetsboendet eller mellanboendet kan äldre par fortsätta leva i närhet till varandra. Det finns även fördelar för de som eventuellt insjuknar i en demenssjukdom då flytt inte blir lika upprivande. Miljön är känd och det finns en stor möjlighet att de boende i trygghetsboendet känner igen personalen.

Konceptet ska ses som en utgångspunkt för utformningen av vad som passar på respektive plats. Husen kan variera i våningsplan och vinklar men utgångspunkten är att skapa tillgängliga och trivsamma boenden, effektiva ytor, flöden och en plats där alla åldrar kan mötas, från de yngsta till de äldsta.

Vi tror att kvarteret är en central plats i ett område som är öppet och inbjudande och som ligger bra strategiskt med kommunikationer och intressanta utblickar. Värdighet är en grundförutsättning för barn och äldre. Med hjälp av en genomtänkt färgsättning och belysning underlättas orienterbarheten.

Lokalerna är ljusa, attraktiva, lättorienterade som andas hemkänsla och trygghet. Lokalerna tillåter rörelse men samtidigt lugn och harmoni.

KONCEPT

SYNERGIER
Genom att kombinera vårdboende med trygghetsboende och förskola skapas synergier på flera plan.

STORDRIFT
Gemensam inlastning och storkök skapar stordriftsfördelar.

SOCIAL INTERAKTION
Gemensamma gårdar och möjlighet att samnyttja rum skapar social interaktion mellan barn och äldre.

HUSHÅLL
Ett äldre par där ena parten kräver mer vård kan fortsätta bo nära varandra vilket skapar trygghet.

SERVICE
Service i form av cafe, restaurang, frisör eller apotek som kan uppstå på bottenvåningarna gynnar hela kvarteret.

Läs mer om Stenvalvets koncept i broschyren nedan.

Ladda ned broschyr (PDF)

FLEXIBILITET

Vårdboende, trygghetsboende och förskola kan placeras i en kvartersstruktur i en stadsmiljö.

Det är möjligt att skilja trygghetsboendet med förskola från vårdboendet och välja att enbart uppföra ena delen.

Konceptet medger flexibilitet i antalet våningar och är anpassningsbart till det urbana sammanhanget.