Skola

Vårt koncept för skolor är framtaget tillsammans med skolexperter hos Sweco Architects och är baserat på Stenvalvets värdeord – Långsiktighet, Lyhördhet och Omsorgsfullhet.  Konceptet utgår ifrån aktuell forskning kring hur hjärnan och kroppen fungerar.

Vad innebär konceptet i praktiken…?

Vi vet att våra hjärnor påverkas på olika sätt av miljöer, intryck och upplevelser. Vi fokuserar på ett antal signalsubstanser och hur dessa kan stimuleras för att nå positiva effekter.

Antalet barn i samhället som har någon form av NPF-diagnos ökar, i dagsläget är det minst 2 barn i varje klass. NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) Adhd, autism och Tourettes-syndrom är några av de vanligaste diagnoserna. Att ha en NPF-diagnos kan till exempel innebära svårigheter med koncentration, reglera sin uppmärksamhet, förstå sociala koder, samspel och kroppsspråk. En ogynnsam omgivning kan förvärra problemen.

De fysiska miljöerna måste vara inkluderande och trygga, för alla. Statistiken säger att barn med en NPF-diagnos löper större risk att bli sk ”hemmasittare” vilket leder till att de inte klarar skolan. Genom att skapa lärmiljöer som är bra för elever med NPF så gagnar det i förlängningen alla på skolan.

Vårt koncept ger exempel och visar på möjligheter att arbeta vidare ifrån för att uppnå en inkluderande, trygg och hållbar lärmiljö.

Vårt skolkoncept går att applicera vid nybyggnation likväl på befintliga skolfastigheter som behöver uppdateras.

Flexibel lokalförsörjning och levande skolhus

Antalet barn i en kommun förändras över tid och kan medföra att skollokalerna behöver anpassas och byggas om. Vi planeringen för flexibla lösningar i våra projekt för att skapa möjligheten att kunna ställa om lokaler för olika årkurser och funktioner.

Genom en god planering och utformning av lokalerna kan ett ökat samnyttjande under skoltid och en tillgänglighet efter skoldagens slut möjliggöras.  En framgångsfaktor i detta arbete är en tidig dialog med våra hyresgäster.

En högre nyttjandegrad av lokalerna innebär besparingar för kommunerna och det skapar också naturliga mötesplatser för kommunens invånare.

Planering utemiljö

En välutformad skolgård främjar barns inlärning och deras sociala- och fysiska utveckling. Det lindrar stress och ger ökat välbefinnande. Vi utformar skolgården med den vilda-, den dynamiska- och den trygga zonen.

Några av våra exempel

Den vilda zonen stimulerar nyfikenhet. Barnen utforskar och fantiserar. Träd, buskar och slingriga stigar sätter tonen för utformningen av zonen. Ett träd som spelar musik kan väcka nyfikenhet och glädje. Endorfinerna som utsöndras ger lugn och positivitet.

Den vilda zonen innehåller också platser för återhämtning. Att kunna sitta på en bänk under träden och reflektera över dagen. Signalsubstansen Gaba som utsöndras vid återhämtning minskar stress och ångest. Den vilda zonen ligger längst ifrån skolan.

I den dynamiska zonen är rörelse i fokus. Fysisk aktivitet ökar dopaminnivåerna och lärande stimuleras. Att röra på sig tillsammans med andra gör att oxytocin utsöndras. Det finns öppna ytor att springa på, kanor att rutscha ned för. En hängmatta att gunga i tillsammans med en vän, möjliggör för social inlämning och bidrar med trygghet.

I den trygga zonen finns inslag som påverkar våra sinnen; en sandlåda, odlingslådor, vattenspegel, bärbuskar.  Serotoninnivåerna ökar vilket ger ett jämnar humör och mer harmoniska barn. Den trygga zonen placeras närmast entrén.

Planering av lokalerna

Morgondagens lärmiljöer behöver vara flexibla, hållbara och kreativa. De är yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för att stödja verksamheten. Vi utgår från lärosituationen och bygger smarta kvadratmeter och skapar rum för trygghet.

Några av våra exempel

Att skapa kreativa miljöer som till exempel ett makespace får igång elevernas nyfikenhet. Endorfinerna som utsöndras dämpar oro.

Djupa fönsternischer skapar platser att dra sig tillbaka i, en möjlighet till lugn och ro. Signalsubstansen Gaba stimuleras. Platser för återhämtning minskar stress och ångest.

Trappor frambringar naturlig rörelse. Fysisk aktivitet stimulerar lärande och vårt minne, det sätter fart på motivationen.

Sociala ytor ger förutsättningar för vänskapsrelationer att utvecklas, oxytocin utsöndras, vilket ökar förmågan till social inlärning.

Miljön är avskalad utan visuellt brus och myller. Ljud, ljus och färg är genomtänkt och på utvalda platser. Våra sinnen stimuleras, serotonin reglerar barnens humör och impulser.

Rummen möjliggör för flexibel möblering.