Publicerat onsdag 13 okt 2021, 07:30

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har idag givit Nordea mandat att undersöka möjligheterna att för Fastighets AB Stenvalvet (publ) emittera en ny obligation

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) har givit ett mandat till Nordea att med obligationsinvesterare undersöka möjligheten att för Bolagets räkning emittera icke säkerställda obligationer om minst SEK 250 000 000 med en löptid om 5 år. Emissionen planeras att ske inom ramen för bolagets MTN-program.
En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa i närtid förbehållet rådande marknadsförhållanden.

Grundprospekt: https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/details/?id=20-26907

Stenvalvets MTN-program: https://stenvalvet.se/investor-relations/mnt-program/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober kl. 09:30 CET.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 604 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 15,7 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida