Publicerat torsdag 17 jun 2021, 07:20

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har idag givit Nordea och Handelsbanken mandat att undersöka möjligheterna att för Fastighets AB Stenvalvet (publ) emittera en ny obligation

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) har givit ett delat mandat till Nordea och Handelsbanken att med obligationsinvesterare undersöka möjligheten att för Bolagets räkning emittera icke säkerställda obligationer om ca SEK 600 000 000 med en löptid om ca 4-6 år. Emissionen planeras att ske inom ramen för bolagets MTN-program. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa i närtid förbehållet rådande marknadsförhållanden.

Grundprospekt: https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/details/?id=20-26907

Stenvalvets MTN-program: https://stenvalvet.se/investor-relations/mnt-program/

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2021 kl.09:20 CET.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13,5 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida