Publicerat måndag 20 feb 2023, 15:45

Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari – december 2022

Ett år med fokus på effektiv förvaltning och goda kundrelationer.

Stenvalvets strategi med långsiktig stabil lönsamhet och riskbalanserad tillväxt ligger fast, trots ett år med utmanande marknadsläge. En effektiv förvaltning är nyckeln till framgång och därför har Stenvalvet under året arbetat med att organisera sig för att komma närmare både kunder och tekniken. Förvaltningsresultatet uppgick till 277 mkr, en ökning med 7 % jämfört med föregående år.

Med anledning av att styrelsen har godkänt bokslutskommunikén för 2022 publiceras den idag på bolagets hemsida.

Sammanfattning 2022:

  • Hyresintäkterna ökade till 954 mkr (940). I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 52 mkr motsvarande en ökning om 6 %.
  • Driftnetto uppgick till 665 mkr (682). I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 18 mkr, motsvarande en ökning om 3 %.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 277 mkr (258), en ökning om 7 %.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 397 mkr (2 796). Värdeförändringar på räntederivat uppgick till 427 mkr (112).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 060 mkr (2 450).
  • Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick vid slutet av året till 16 538 mkr (17 853). Under året avyttrades en fastighetsportfölj med ett överenskommet fastighetsvärde om ca 2 115 mkr.

För intervjuer, frågor eller ytterligare information kontakta:
Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Maria Sidén, CFO, 070-337 66 36, maria.siden@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2023 kl 16.45.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida