Viewing posts from: September 2018

Vi åtgärdar Vintrosahemmet i Örebro

 

Vintrosahemmet har brister i skötsel och förvaltning. Det är ytterst vårt ansvar att fastigheten är i ett gott skick och vi fråntar oss inte detta ansvar. Det handlar också om att den entreprenör som ansvarat för fastighetsskötseln inte har levt upp till den standard som vi kräver av våra underleverantörer. Det borde vi ha uppmärksammat tidigare. Vi vill därför be om ursäkt för de besvär och obehag som bristerna orsakat. Vi kommer nu att fullfölja vår operativa handlingsplan för att lösa problemen snarast. Det handlar både om underhåll, alltså reparationer, och om löpande skötsel.

Utomhus

Vi har skärpt kraven för vår entreprenör som sköter utomhusmiljön. Flera direkta åtgärder kommer att göras för att utemiljön ska förbättras snarast. Byggnadens yttertak kommer att bytas och flagnande färg kommer att åtgärdas direkt efter vintern. Vi planerar för projekten redan nu för att kunna påbörja arbetena så snart väder och temperatur tillåter.

Inomhus

Vi har gått igenom fastigheten tillsammans med Örebro kommun som är vår hyresgäst och vi har nu uppdaterat en gemensam plan för vad som behöver åtgärdas. Vi kommer att byta branddörrar som en del i de planerade brandsäkerhetsförbättringarna. Vi kommer att renovera ytskikt och sätta upp ny belysning i korridorer. Vi kommer att börja renovera köken på avdelningarna. Detta är enbart några exempel. Kommunen har tidigare beslutat om installation av sprinkleranläggning i samtliga äldreboenden. Nu finns beslut om genomförande även i denna byggnad, och tillsammans kommer vi nu att samordna installationen av detta med övriga bygg-, och installationsarbeten. Målsättningen är att vara färdiga med allt arbete under 2019.
Det kommer att genomföras en noggrann kontroll av luften i hela fastigheten. När kontrollen är genomförd och resultatet ligger klart så kommer vi genomföra det underhåll som krävs för att luften ska bli bra.

Ökad kommunikation

När missförhållanden uppmärksammas ska det inte gå lång tid innan åtgärder görs. I normalfallet träffar vi Örebro kommun vid två planerade tillfällen per år för genomgång av fastigheten. Men med tanke på de investeringar som ska göras i fastigheten har vi nu en mer löpande kontakt med kommunens förvaltningar. Vi har diskuterat planer och åtgärder gemensamt och vi har en samsyn kring vad som behöver förbättras.
Det är vår ambition att så snart som möjligt påbörja alla förbättringsarbeten. Dessa ska dock ske i en omfattning och takt som inte stör den dagliga verksamheten och de boende mer än nödvändigt.
Vi kommer löpande informera alla berörda om våra åtgärder i Vintrosahemmet.

Magnus Edlund, VD
Fastighets AB Stenvalvet

För ytterligare information kontakta:

Magnus Edlund, tel 070 – 554 99 47, magnus@stenvalvet.se

Stenvalvet förvärvar för knappt en miljard kronor i Örebro

 

Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar fastigheterna Athena 5 och Athena 19 i Örebro från kommunalägda Örebroporten Fastigheter AB och etablerar nytt förvaltningskontor.

Förvärvet av fastigheterna är en av Stenvalvets största investeringar sedan företaget bildades 2010. Genom förvärvet etablerar sig bolaget i Örebro och öppnar ett förvaltningskontor på orten. Efter förvärvet äger och förvaltar Stenvalvet fastigheter som omfattar nästan 140 000 kvm lokaler för samhällsservice i västra Mälardalen, i kommunerna Örebro, Västerås och Eskilstuna. 

De förvärvade fastigheterna ligger i området Mellringestaden i Örebro och utgörs till största delen av tre boenden för äldre, ett elevhem, en grundskola och en förskola som alla förhyrs av Örebro kommun samt lokaler för psykiatrisk vård som hyrs av Region Örebro. Totalt omfattar fastigheterna cirka 45 000 kvm lokaler samt exploateringsmark.

”Örebro är en av de orter vi sökt investeringsmöjligheter i under en längre tid. Mellringestaden och vårt nya förvaltningskontor blir starten för ett nytt förvaltningsområde där vi hoppas kunna växa genom förvärv och projektutveckling de närmaste åren.” säger Sara Östmark, Stenvalvets vVD och Affärsutvecklingschef.

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet
08 – 508 942 50, asa@stenvalvet.se

Fastighets AB Stenvalvet ökar ytterligare i Jönköping genom förvärv

 

Fastighets AB Stenvalvet (publ) utökar sitt fastighetsbestånd i Jönköping via förvärv av fastigheten Elektronen 3 för ca 250 mkr. Affären sker genom förvärv av Huskvarnen Holding AB (publ), ett bolag bildat och förvaltat av Pareto. Fastigheten tillträddes under juli månad. 

Fastigheten utgörs av ca 10 000 kvm moderna undervisningslokaler och hyrs till övervägande del av Internationella Engelska skolan, som sedan tidigare är en etablerad hyresgäst hos Stenvalvet. Fastigheten kommer att förvaltas av Stenvalvets förvaltningskontor i Jönköping som etablerats under året. 

Stenvalvets har i och med affären genomfört tre förvärv i Jönköping på drygt ett år och portföljen uppgår nu till ca 30 000 kvm lokaler för samhällsservice. Bolaget kommer aktivt söka fortsatta investeringar i förvaltningsfastigheter och projekt i regionen då Jönköping är en prioriterad ort. 

”Förvärvet av fastigheten Elektronen 3 ligger helt i linje med Stenvalvets strategi att utöka sitt fastighetsbestånd i Jönköpingsregionen. Förvaltningsbeståndet i regionen ger oss nu en plattform för att fortsätta utveckla lokaler för samhällsservice för vårt eget ägande och förvaltning.” säger Sara Östmark, Stenvalvets vVD och Affärsutvecklingschef. 

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08 – 508 942 50, asa@stenvalvet.se