Kallelse till årsstämma i Fastighets AB Stenvalvet (publ) 2019

Publicerat 14:30, tisdag 12/03, 2019    Senast uppdaterat:14:24, tisdag 10/12, 2019

Samtliga aktieägare i Fastighets AB Stenvalvet (publ), org. nr 556803-3111, kallas härmed till årsstämma.

Datum: Tisdag den 9 april 2019

Tid: Kl. 10.00

Plats: Miss Clara by Nobis, Sveavägen 48, Stockholm

Rätt att delta:  Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta vid bolagsstämman

Anmälan: Sker till Thomas Åsberg på thomas.asberg@stenvalvet.se

På årsstämma kommer följande ärenden behandlas:

 1.  Val av ordförande vid stämman;
 2.  Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3.  Val av en eller två justeringsmän;
 4.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5.  Godkännande av dagordningen;
 6.  Redogörelse av året som gått och framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31;
 7.  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning;
 9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter; och
 12.  Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen;
 13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Valberednings förslag till beslut avseende punkterna 1, 9, 10 och 11 kommer tillgängliggöras på bolagets hemsida (stenvalvet.se) i god tid före årsstämman.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning; Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 174 938 105 kr ska överföras i ny räkning.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer delges bolagets ägare två veckor före årsstämman.Tillbaka

Comments are closed.