Vi åtgärdar Vintrosahemmet i Örebro

Publicerat 12:24, fredag 21/09, 2018    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

 

Vintrosahemmet har brister i skötsel och förvaltning. Det är ytterst vårt ansvar att fastigheten är i ett gott skick och vi fråntar oss inte detta ansvar. Det handlar också om att den entreprenör som ansvarat för fastighetsskötseln inte har levt upp till den standard som vi kräver av våra underleverantörer. Det borde vi ha uppmärksammat tidigare. Vi vill därför be om ursäkt för de besvär och obehag som bristerna orsakat. Vi kommer nu att fullfölja vår operativa handlingsplan för att lösa problemen snarast. Det handlar både om underhåll, alltså reparationer, och om löpande skötsel.

Utomhus

Vi har skärpt kraven för vår entreprenör som sköter utomhusmiljön. Flera direkta åtgärder kommer att göras för att utemiljön ska förbättras snarast. Byggnadens yttertak kommer att bytas och flagnande färg kommer att åtgärdas direkt efter vintern. Vi planerar för projekten redan nu för att kunna påbörja arbetena så snart väder och temperatur tillåter.

Inomhus

Vi har gått igenom fastigheten tillsammans med Örebro kommun som är vår hyresgäst och vi har nu uppdaterat en gemensam plan för vad som behöver åtgärdas. Vi kommer att byta branddörrar som en del i de planerade brandsäkerhetsförbättringarna. Vi kommer att renovera ytskikt och sätta upp ny belysning i korridorer. Vi kommer att börja renovera köken på avdelningarna. Detta är enbart några exempel. Kommunen har tidigare beslutat om installation av sprinkleranläggning i samtliga äldreboenden. Nu finns beslut om genomförande även i denna byggnad, och tillsammans kommer vi nu att samordna installationen av detta med övriga bygg-, och installationsarbeten. Målsättningen är att vara färdiga med allt arbete under 2019.
Det kommer att genomföras en noggrann kontroll av luften i hela fastigheten. När kontrollen är genomförd och resultatet ligger klart så kommer vi genomföra det underhåll som krävs för att luften ska bli bra.

Ökad kommunikation

När missförhållanden uppmärksammas ska det inte gå lång tid innan åtgärder görs. I normalfallet träffar vi Örebro kommun vid två planerade tillfällen per år för genomgång av fastigheten. Men med tanke på de investeringar som ska göras i fastigheten har vi nu en mer löpande kontakt med kommunens förvaltningar. Vi har diskuterat planer och åtgärder gemensamt och vi har en samsyn kring vad som behöver förbättras.
Det är vår ambition att så snart som möjligt påbörja alla förbättringsarbeten. Dessa ska dock ske i en omfattning och takt som inte stör den dagliga verksamheten och de boende mer än nödvändigt.
Vi kommer löpande informera alla berörda om våra åtgärder i Vintrosahemmet.

Magnus Edlund, VD
Fastighets AB Stenvalvet

För ytterligare information kontakta:

Magnus Edlund, tel 070 – 554 99 47, magnus@stenvalvet.seTillbaka

Comments are closed.